Oca 302019
 

 

Kadıköy Belediyesi’nin 3’üncüsünü düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri yarışması başladı. Tiyatroya yeni eserler kazandırmayı amaçlayan yarışmaya son katılım tarihi 15 Temmuz 2019.

ŞARTNAME
1. KONU VE AMAÇ
KADIKÖY BELEDİYESİ, ülkenin edebiyat ve sanat hayatının canlandırılmasına
yeni eserler yaratılmasına katkıda bulunmak için yaptığı çalışmalar çerçevesinde
müzik ve sahne sanatları alanında da ulusal ölçekte ödüllü yarışmalar
düzenlemektedir. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Tiyatro Sahne Eseri (Oyun)
Yarışmaları olumlu sonuçlar vermiştir. Kadıköy Belediyesi 2020 yılında da
üçüncü defa “Tiyatro Sahne Eseri (Oyun)” Yarışması düzenlemektedir.
Yarışmanın amacı Türk tiyatro edebiyatı repertuvarına yeni ve özgün oyunlar
kazandırmak, oyun yazarlarını teşvik etmek, edebiyatçı ve şairleri tiyatro oyunları
yazmaya teşvik etmektir.
2. YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a- Bu yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları katılabilir.
b- Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
c- Yarışmaya katılacak eserlerin TC. Anayasası’nın hükümleri içinde,
Cumhuriyetimizin niteliklerini gözeten, çağdaş bir anlayışla kaleme alınmaları
beklenir.
3. YARIŞMAYA KATILMA VE ESERLERİN TESLİM ŞARTLARI
a- Yazarlar yarışmaya birden çok eserle katılabilirler. Her eser için ayrı bir rumuz
kullanılması ve her eserin ayrı bir kargo zarfı ile gönderilmesi gerekmektedir.
b- Yarışmaya hiç sahnelenmemiş, başka yarışmalara katılmamış; telif hakkı kesinlikle
ve tam olarak katılımcıya ait, özgün eserler kabul edilir. Gönderilen eser bir uyarlama
olacaksa orijinal eser sahibinin imzalı izni bulunan geçerli bir belge gönderilmelidir.
c- Yarışmaya katılacak eserin konu seçiminde yazar serbesttir. Eserin uzunluğun
(oyun sahneleme süresinin) yaklaşık bir buçuk/iki saat olması gözetilmelidir.
2
d- Eserlerin düzgün, anlaşılır bir Türkçe anlatımla yazılması beklenmektedir.
e- Yarışma yetişkin oyun yarışmasıdır, çocuk oyunları yarışmaya kabul edilmez.
f- Yarışmaya katılacak eserler A4 boyutunda kağıda basılı Times New Roman yazı
karakteriyle 14 puntoda yazılmış ve spiralle dosyalanmış olmalıdır. Eser, 8 adet basılı
nüshası ve 8 adet CD kopyasıyla,
(Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması)
KADIKÖY BELEDİYESİ
TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ (TESAK)
Caferağa Mah. Rıhtım Cad. No:2/3 (Eski Başkanlık Binası)
Kadıköy/İSTANBUL
adresine 15 Temmuz 2019 saat 17.30’a kadar posta, kargo veya kurye ile
gönderilmelidir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir.
g- Katılımcılar eserlerini 8 adet basılı eser nüshası ve 8 adet CD olarak kapalı bir
ESER ZARFI içinde vereceklerdir. Eserler, her bir nüshanın ilk sayfasının sol üst
köşesinde altı harf ve/veya rakamdan oluşan bir RUMUZ ile gönderilmelidir. Aynı
rumuz her bir CD üzerinde de yer almalıdır. Ayrıca üzerinde yine aynı Rumuz’un
bulunduğu kapalı bir KİMLİK ZARFI içinde, yazarın adı-soyadı; kimlik fotokopisi,
açık posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve kısa özgeçmişi ile yazarın,
yarışmaya katılan eserin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre
sahipliğini beyan eden imzalı bir beyanı bulunacaktır. Eser sahibi birden fazla (Ortak
Eser) ise tüm yazarlar için aynı belgeler Kimlik Zarfı’na konulacaktır. ESER ZARFI
ve KİMLİK ZARFI, yine üzerinde yalnızca Rumuz bulunan KATILIM ZARFI içinde
teslim edilmelidir.
h- Zarfların üzerinde eser sahibinin kimliğini, ismini belirten hiçbir yazı, işaret, ifade
bulunmayacaktır. Teslim şartlarına uymayan veya eksik belge ve bilgi ile gönderilmiş
olan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
4. ÖDÜLLER
a- Birincilik ödülü 12.500 TL.
İkincilik ödülü 10.000 TL.
Üçüncülük ödülü 8.000 TL
3
İki adet mansiyon ödülü 6.000’er TL.
b- Ödül alan eserlerin telif hakları yazara aittir. Yarışma sonrasında istediği tiyatro
topluluğunca sahnelenebilir. Eserlerin sahnelenmesi halinde program broşürü, afiş,
flyer, internet paylaşımı ve basın bildirilerinde Kadıköy Belediyesi’nin işbu
yarışmasında ödül aldığı yazılacaktır.
c- Seçici Kurul, ödüllerin biri, birkaçı veya hepsi için uygun eser bulamadığı takdirde
ödül verilmeyebileceği gibi; ödüller arasında toplam maddi tutarı aşmamak şartıyla
düzenleme yapabilir.
d- Seçici Kurul’ca uygun görülen eserler Kadıköy Belediyesi tarafından yarışma
bitiminden itibaren sekiz ay içinde bir kitap halinde yayımlanır. Eserlerin Kadıköy
Belediyesi’nce yapılan birinci baskıdan sonraki basım hakları yazarına aittir. Eserlerin
bu ilk baskısı için telif bedeli ödenmez.
5. ÖN SEÇİCİ KURUL VE SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
(soyadı alfabetik sırasıyla)
SEÇİCİ KURUL
Orhan Alkaya
Kemal Aydoğan
Cevat Çapan
Yücel Erten
Dikmen Gürün
Süreyya Karacabey
Nesrin Kazankaya
ÖN SEÇİCİ KURUL
Levent Aras
Günay Ertekin
Sinem Özlek
6. ÖN SEÇİCİ KURUL VE SEÇİCİ KURUL’CA ESERLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
4
a- Yarışmayan katılan eserler, Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından son teslim tarihi itibarıyla ÖN SEÇİCİ KURUL üyelerine ulaştırılır. Ön
Seçici Kurul üyeleri 20 Ekim 2019 tarihine kadar incelemelerini tamamlar. 21-25
Ekim 2019 tarihinde TESAK’ta gerçekleşecek olan Ön Seçici Kurul Toplantısı’nda,
değerlendirilmeye uygun bularak SEÇİCİ KURUL’a önerecekleri eserleri tespit eder
ve bir değerlendirme raporu hazırlarlar.
b- Bu rapor ve değerlendirilmek üzere seçilen eserlerin Seçici Kurul’a ulaştırılması
Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılır. Seçici Kurul
üyelerinden isteyenler yarışmaya gönderilen eserlerin tümünü inceleyebilirler. Seçici
Kurul üyeleri 5 Ocak 2020 tarihine kadar kendi incelemelerini tamamlar ve 6-10
Ocak 2020 tarihleri arasında TESAK’ta nihai karar toplantısı yapılır.
c- Kurul, toplantı için bir üyesini başkanlığa seçer. Ön Seçici Kurul’ca önerilen
eserlerin değerlendirilip derecelendirilmesi kararları oy çokluğu ile alınır. Kurul,
ödüllerden bazılarını veya hiçbirini vermeyebilir. Veya ödüllerin toplam tutarı içinde
kalmak şartıyla ödülleri derecelendirip paylaştırabilir.
d- Sonuç kararları RUMUZ’lara göre Seçici Kurul üyeleri tarafından imzalanan bir
TUTANAK ile belirlenir. Bu belirlemeden sonra kazananların KİMLİK ZARFI ödül
sekretaryasını yürüten TESAK görevlileri tarafından Seçici Kurul üyeleri önünde
açılır ve kazananların isimleri (kimlikleri) tespit edilir. İsimler, kurul üyelerinin imzalı
tutanağına eklenir.
e- Ödüller, sonuçların belirlenmesini izleyen dört hafta içinde Kadıköy Belediyesi
tarafından düzenlenecek bir törenle kazananlara verilir.
f- İhtiyaç halinde Seçici Kurul üyelerinin talebi üzerine değerlendirme süresi
uzatılabilir.
g- Yarışmayla ilgili işlemler ve Seçici Kurulların sekretarya işleri TESAK
görevlilerince ve gerekirse Kadıköy Belediyesi tarafından görevlendirilecek personel
tarafından yapılır.
7. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI
Ödüller, kazananların Seçici Kurul tarafından belirlenmesini izleyen on gün içinde
yarışma web sitesinde açıklanır ve dört hafta içinde Kadıköy Belediyesi tarafından
5
düzenlenecek bir törenle kazananlara verilir. Seçici Kurul kararları kesindir. İtiraz
edilemez.
8. Bir Seçici Kurul üyesi değerlendirme sürecine katılamadığı takdirde idare yeni
bir üye belirleyebilir.
9. Yarışmaya katılanlar işbu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Anlaşmazlıklarda TC İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri yetkilidir.
10. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlandıktan sonra sahiplerine iade
edilmez.

Ara 122018
 

Nilüfer Belediyesi yeni yılda da Mitos Boyut Yayınları işbirliği ile ‘Sahne Eseri Yazma’ yarışması düzenleyecek. Yarışmada yer almak isteyenler için son başvuru tarihi 3 Mayıs 2019.

Sanatın yanında durmanın kamu görevi olduğu bilincindeki yönetim anlayışını büyütmeye çalışan Nilüfer Belediyesi, tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla her yıl Mitos Boyut Yayınları işbirliği ile Sahne Eseri Yazma Yarışması düzenliyor. Yarışmanın bu yıl ki süreci de başladı.

Yaşanan toplum meselelerini sahne fikrini merkeze alarak ve tiyatro estetiği içinde aktarmayı amaçlayan genç yazarları teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuvarını zenginleştirmek, edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıyla düzenlenen yarışma, 2019 yılı içinde sonuçlanacak. Organizasyon ve başvuru sürecinin sorumluluğunu Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun üstlendiği yarışmaya katılmak isteyenler 3 Mayıs 2019 saat  17.00’ye kadar başvuruda bulunabilir. Sonuçların 2019 yılının Ekim ayında açıklanacağı yarışmaya başvurular Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak.

Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü de 10 bin TL olarak açıklandı.

Dereceye giren oyunlar Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından basılacak. Konu kısıtlaması olmayan ve eserlerin Türkçe yazılması şartı bulunan yarışmaya adaylar en fazla bir eser ile başvurabilir. Yarışma oyunlarının, daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş olması gerekiyor. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca, başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını birinci baskı için Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’na devrettiğini kabul etmiş olacak.

Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından 3 yıl içinde sahnelenebilecek.  Yarışmaya katılmak isteyenler şartnameyi ve başvuru formunu  http://www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro adresinden temin edebilir.

Ara 052018
 

Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Sufisin Ulusal Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması Son Başvuru Tarihi 1 Nisan 2019. Yarışma Sonuçları 30 Nisan 2019 Tarihinde http://www.konyakultur.gov.tr/ Web Sitesinden İlan Edilecek.

Yarışmada Jürinin Uygun Bulduğu Senariste 30 Bin Türk Lirası Teşvik Ödülü Verilecek. Yarışmaya Sadece Gerçek Kişiler Başvuruda Bulunabilir. Başvuruda Bulunanlarda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Şartı Aranmaz, Ancak Senaryo Metinlerinin Türkçe Olması Gereklidir. Bir Senarist En Fazla 2 Senaryo İle Katılabilir.
Ödül, 03-05 Mayıs 2019 Tarihinde 2. Sufisin Film Günleri Kapsamında Düzenlenecek Törenle Sahibini Bulacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sufisin Uzun Metraj Sinema Film Senaryo Yarışması aşağıda yer alan şartlardan oluşmaktadır.

1- Ek 1’de yer alan İslâm İrfanı ve Tasavvuf’un özünü anlatan açıklamaya uygun senaryolar bu yarışmaya başvurabilir.

2- Yarışmaya sadece ilgili senaryo üzerinde hak sahibi olan senarist başvurabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

3- Yarışmaya Uzun Metraj Sinema Filmine uygun senaryolar başvurabilir.

4- Senaryoyu birden çok senarist yazdığı takdirde yarışmaya yalnızca bir senarist başvurabilir. Diğer senaristlerin imzalı onayını alıp başvuru dosyasına eklemelidir.

5- Daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almış senaryolar bu yarışmaya başvuramaz. (Kültür Bakanlığı destekleri hariç)

6- Yarışmaya henüz filme aktarılmamış senaryolar başvurabilirler.

7- Bir senarist en fazla iki farklı senaryo ile yarışmaya başvurabilir.

8- Çalışma bir portre, gerçek bir hikâye gibi telif içeren konularda yazılmış ise yasal sahiplerinden izin alınıp, başvuru dosyasına eklenmelidir. Aksi halde yarışmadan elenirler.

9- Yarışmaya sadece gerçek kişiler başvurabilir.

10- Başvuruda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ancak senaryo metinlerinin Türkçe olması gerekmektedir.

11- Senaryolar en az 90 dakikalık bir sinema filmine uygun uzunlukta (70 – 110 sayfa, Amerikan formatta, Courier New yazı fontunda, yazı fontu 11, 1.5 sayfa aralığında olmalıdır.)

12- Senaryo elektronik ortamda PDF formatında olmalıdır.

13- Uzun Metraj Sinema Film Yarışmasında yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

14- Ödül alan senaryo filme aktarıldığı takdirde filmin giriş jeneriğinde ve bitiş jeneriğinde T.C. Kültür Bakanlığı Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklendiği belirtilmelidir.

Yarışma Başvuruları
Yarışmaya katılabilmek için senaryonun yasal sahibi kendisinden istenen aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurmalıdır.
1- Ek 2’de yer alan başvuru formunun çıktısını alıp eksiksiz doldurulup ıslak imzalı bir şekilde
2- Sinopsis (En fazla 3 sayfa)
3- Tretman (En fazla 15 Sayfa)
4- Senarist görüşü (En fazla 2 Sayfa)
5- Senaryo metni (70–120 sayfa, Amerikan formatta, Courier New yazı fontunda, yazı fontu 11, 1,5 sayfa aralığında olmalıdır. )
6- Senaryo ve diyalog yazarından alınmış eser sahipliğine ve projede yer alacağına dair taahhütname.
7- Animasyon başvuruları için görsel hazırlık tasarımları (storyboard ve karakter tasarımları)
8- Senaristin biyografisi ve filmografisi (varsa)
9- Senaristin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte, festival kataloğu için)
10- Film senaryosu herhangi bir dilden Türkçeye çevrilmiş ise orijinal senaryo metni, orijinal dilinde
11- Tüm bu belgelerin birer dijital ortamda kopyası ilgili adrese gönderilmelidir. Tüm bu belgeleri tamamlayıp, bu sıraya uygun bir şekilde düzenleyip en geç 01 Nisan 2019 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
Ömür Demirel
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Aziziye Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi No: 5 42030 KARATAY-KONYA
0332 353 40 20-21 / Dahili Hat:151
12- Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Senarist senaryo yarışmasına başvuruda bulunduktan sonra senaryosunu daha sonra geri çekmemeyi taahhüt eder.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Ara 042018
 

15. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk senesinde yoğun ilgi gören, 20-22 Mart 2019 tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum’da yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Yarışmanın başvuruları www.akbanksanat.com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Ara 032017
 

akbank-kisa-film-forum-senaryo-yarismasi-basvuru-758x379Akbank Kısa Film Forum sizlerden gelecek senaryoları bekliyor! Ülkemizde kısa film yapımı için olanakları arttırmayı, sinemanın yeni adımlar atmasını, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Forum’da düzenlenecek senaryo yarışması ile yazdığınız senaryolara bir şans verebilirsiniz.

14. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında ikinci kez gerçekleştirilecek.

Yarışmanın başvuruları akbanksanat adlı internet sitesinde online başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacak.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan adayların senaryoları arasından seçilmiş sekiz senaryonun senaristlerinin, üyelerine yapacakları 15’er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 3 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yapım desteği amaçlı bir senaryo yarışması olan Akbank Kısa Film Forum için son başvuru tarihi 31 Aralık 2017’dir. Akbank Kısa Film Forum hakkında detaylı bilgiye aşağıda belirtilen başlıktan ulaşabilirsiniz. Senaryonuzu akbankkisafilmforum@akbank.com adresine mail olarak iletebilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız

 

Kas 202016
 

Akbank Kısa film festivali

13. Akbank Kısa Film Festivali bu yıl 13 – 23 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında 15 – 17 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum bölümünde ise yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması düzenleniyor.

İlk kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum ise Türkiye’deki kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Başvurular 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılabiliyor.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği 8 senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 3.000 TL ile ödüllendirilecek.

Başvuru için Tıklayınız

 

Eki 012015
 

yedirenk

 

 

Yedirenk Sanat Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği Tematik Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın bu yılki konusu ‘Kadın’. Vakıf, bu yarışmada bireyleri kadın konusunda düşündürmeye, kadınların yaşadığı problemlere çözüm üretmeye çağırıyor ve ekliyor: “Sadece sorunlara vurgu yapıp geri çekilen değil, kadın konusunda söyleyecek sözü olan tüm kalemleri davet ediyoruz”

 

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

A. Yarışma tüm senaristlere açık ve uluslararasıdır. Türkiye dışından katılacak senaristlerin eserlerini Türkçe olarak teslim etmeleri zorunludur.
B. Değerlendirme kurulunda jüri olarak görev alan kişiler, vakıf çalışanları ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılsalar bile bu durum tespit edildiği takdirde ödül yönetmeliğinin dışında tutulacaklardır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
A. Eserler ana tema olarak “KADIN” konusunu işleyecektir. Senaristler, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.
B. Yarışmaya gönderilecek eserler Amerikan veya Fransız serbest stil senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Senaryo ile birlikte sinopsis ve tretman ‘’ PDF ’’ formatında gönderilmelidir.
C. Senaryolar özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan aktarma ya da uyarlama tespit edildiğinde değerlendirme dışı tutulacaktır.
D. Senaryolar minimum 60 maximum 120 sayfa aralığında olmalıdır.
E. Senaryo A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında 11 punto ve Courier fontu ile yazılmış olmalıdır.
F. Senaryolar bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Belirtilen formatlara uymayan, sinopsis ve tretmanı olmayan, el yazısıyla yazılıp gönderilen, rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan senaryolar kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
G. Filme çekilmiş senaryolar yarışmaya katılamaz.
H. Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eser ile katılabilir.
İ. Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olmalıdır.
J. Yazar, eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren kabul etmiş sayılır.
K. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
L. Başvuru yapan eser sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TARİHLERİ
A. Eserlerin kabul başlangıç tarihi 1 Haziran 2015 Pazartesi günü başlayacaktır.
B. Eserlerin son teslim tarihi 4 Kasım 2015 mesai saati bitimidir.
C. Yarışma ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda www.yedirenk.org sitesinden duyurulacaktır. İnternet sitesinden duyurulmayan haberlerin geçerliliği olmayacaktır.

ESERLERİN TESLİM EDİLMESİ
A. Eserler elektronik posta ile (senaryoyarismasi@yedirenk.org) adresine gönderilmelidir.
B. Her sinopsis, tretman ve senaryonun ilk sayfasında eserin ismi ve eser sahibinin rumuzu yer almalıdır. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret konulmamalıdır.
C. Yarışmacılar, eserle birlikte aynı mail içerisinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte senaryonun adını, kendi adını, soyadını, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten belgeyi imzalı olarak göndermelidirler.ek1.docx Elektronik posta gönderen her yarışmacı bu şartnameyi imzalayarak göndermek zorundadır. Aksi takdirde yarışmaya kabul edilmeyecektir.
D. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan senaryolar katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır.
F. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili gönderilen eserler değerlendirme dışı bırakılır. Gönderimde meydana gelebilecek gecikmelerden ve olumsuzluklardan YSV sorumlu değildir.
G. Senaryo değerlendirmeleri iki aşamalı olarak yapılacaktır. Ön jürinin yapacağı değerlendirme sonucu tespit edilecek olan 15 senaryo yedirenk.org adresinde ilan edilip senaristlerine mail ya da diğer iletişim araçları ile ulaşılacaktır.
YARIŞMANIN TELİF HAKLARI
A. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları senaristlerine ait olmak ile birlikte ilk üç dereceyi paylaşan eserlerin film, dizi veya proje olarak değerlendirilmesinde 1 yıl süre ile vakıf hak sahibidir. Bunu yarışmaya katılan her eser sahibi kabul etmiş sayılır. Ancak eserlerde farklılık yapılacak ve de bu eser üzerinden belli bir kazanç elde edilecekse bu konuda senaristin onayı alınacaktır.
ESERLERİN İADE EDİLMESİ VE KORUNMASI
A.  Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserlerin telif konusunda korunması eser sahibine aittir. Herhangi bir şekilde eserin farklı mecralarda, farklı yayın organlarında kullanılması durumunda vakıf sorumlu tutulamaz. Vakıf ile yapılan gizlilik sözleşmesi yoktur.
YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Değerlendirme kurul üyelerinin tamamı tarafından yapılır.
B. Değerlendirme kurul üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler.
C. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır.
D. Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.
E. Değerlendirme kurulunun verdiği kararlara yarışmacıların itiraz hakkı yoktur.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
A. Yarışmanın birincisine Yedirenk Sanat Vakfı tarafından 30 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne ise 5 bin TL para ödülü verilecektir.
B.Birinciliğe layık eser bulunmadığı takdirde ödül yönetmeliği;  ikinci esere 15 bin üçüncü esere 5 bin dördüncüye 2.50 tl olarak uygulanacaktır.
C. Ödül; şartnamede ismi ve imzası olan gerçek kişiye verilecektir. Ancak birden çok senarist tarafından yazılan eserlerde tarafların onayı alınarak ödül eşit olarak bölüşülecektir.

Senaryo yarışması ile ilgili soru, istek ve önerilerinizi senaryoyarismasi@yedirenk.org adresine mail atarak ulaştırabilirsiniz. İletişim sadece mail yolu ile sağlanacaktır.

Nis 052015
 

senaryo yarışması

Ezel, Suskunlar, Uçurum gibi dizilerin yaratıcılarının kurduğu “Yazı Odası”, 15 Mart – 24 Nisan 2015 tarihleri arasında Kısa Film Senaryo Yarışması düzenliyor.

Genç senaryo yazarlarına “Kaleminize Sarılın” çağrısı yapan “Yazı Odası”, birikimlerini paylaşacağı yeni yazarlar arıyor…

Her yıl geleneksel olarak yapılması planlanan kısa film senaryo yarışması ile yetenekli, birikimli ve çalışkan yazarlarla tanışma ve birlikte çalışmayı amaçlayan “Yazı Odası”, yazı kadrosuna yeni çalışma arkadaşları için yer açıyor…

“Hem sanat hayatımızda, hem de profesyonel çalışmalarımızda bizim dünyamızı anlayıp, ortak olacak ve yaratıcı katkıda bulunacak yazarlar arıyoruz” diyen “Yazı Odası”, başlattığı yarışma ile genç ve yetenekli yazarlara sesleniyor… “Bizim için yazarın, hem entelektüel birikimi, hem de sanatsal anlayışının derinliği, hem öğrenme ruhunu kaybetmemiş bir daimi öğrenci olması ve tabii ki parlak yaratıcılığı çok önemlidir” diyen deneyimli ekip senaryoları en geç 24 Nisan 2015’e kadar bekliyor…

Melisa Sözen, Kerem Deren, Pınar Bulut Deren, Cem Karcı, Kemal Hamamcıoğlu ve Yiğit Değer Bengi gibi isimlerden oluşan özel jürinin seçeceği yarışmanın şartları, aşağıda yer alıyor.

Katılım Şartları:

1-      Gönderilecek çalışma en fazla 15 sayfa olmak üzere, final draft, celtx veya benzeri bir senaryo programında yazılmalıdır.

2-      Adaylar senaryolarını en geç 24.04.2015 tarihine kadar yarisma@yaziodasi.com.tradresine mail yoluyla ulaştıracaktır. Mailin başlığı “Kısa Film Senaryo Yarışması” ve yazarın isminden oluşmalıdır. Dosyalar “.pdf” formatında yollanacaktır. Dosyanın ismi; adayın gerçek ismi ve çalışmanın isminden oluşmalıdır. (Örn. “KeremDeren_BirKucukEylulMeselesi.pdf”). Bu dosyayla birlikte adayın özgeçmişinin bulunduğu bir de Word ya da yine “.pdf” dosyası da aynı mail içinde gönderilecektir. Bu dosya yine adayın ismi ve sonra da “Ozgecmis” olacak şekilde isimlendirilmelidir. (Örn. “KeremDeren_Ozgecmis.doc”).

3-      Değerlendirmeye alınmış olsa dahi yanlış ve sahte isimlerle gönderilmiş senaryolar değerlendirme dışı kalacak, ödül alamayacaktır.

4-      Jüri aradığı kriterleri bulamaması halinde ödül verilmemesine karar verebilir.

5-      Konu, tür ve tema sınırlaması yoktur.

6-      Kazanan ve ödüle değer görülen çalışmalar Yazı Odası tarafından duyurulacaktır. Kazanan ilk üç adaya jürinin imzaladığı gayrı resmi bir sertifika belgesi verilecektir.

7-      Kazanan adaylara ve eğer jüri değer görürse öne çıkan diğer senaryoların sahiplerine Yazı Odası’nda staj imkânı verilecektir.

8-      Birincilik ödülüne layık görülen senaryonun yapımcılığı Yazı Odası tarafından üstlenilecektir.

9-      Birincilik ödülüne layık görülen senaryo, Yazı Odası’nın yapımcılığında, Ezel, Uçurum, Karadayı gibi dizilerin yönetmeni Cem Karcı tarafından çekilecektir.

İletişim ve katılım için; yarisma@yaziodasi.com.tr

Kaynak: http://www.ratingkurdu.com/

 

Şub 022015
 
Oyun yazma yarışması bu yıl ikinci kez düzenleniyor

Oyun yazma yarışması bu yıl ikinci kez düzenleniyor

Tiyatro Kara Kutu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın amacı, çağdaş Türk tiyatrosuna yeni yapıtlar kazandırmak, bu alanda ürün veren veya vermek isteyen yazarların oyunlarının değerlendirilmesine ve sahnelenmesine olanak sağlamak, tiyatro oyunu yazmaya özendirmek.

Katılım Koşulları

1-Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.
2-Oyun yazarları yarışmaya tek yapıtla katılabilirler.
3-Yarışma bu yıl temalı olarak düzenlenmektedir. Oyunlarda işlenecek konu ‘Üçüncü Sayfa Haberleri’ olarak belirlenmiştir.Yazılmış ya da yazılacak oyunların bu temaya uygun ve özgün olması gerekmektedir.

4-Yarışmaya katılacak yapıtların daha önce sahnelenmemiş ve başka hiçbir yerde ödül almamış olması gerekmektedir.
5-Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul gerek gördüğü takdirde ödül paylaştırılabilir.
6-Ödül alan yapıtın yazarına, düzenlenecek bir törende plaket armağan edilecektir.
7-Ödül alan yapıt, ödülün açıklandığı tarihten itibaren, bir yıl süre ile Kara Kutu Tiyatro’da sahnelenecektir. Yarışmaya katılanlar bu koşulu kabul etmiş olurlar.
8-Ödüle son katılım tarihi 25 Mart 2015’dir.

9-Ödül alan yapıt 25 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacak, ödül töreni 2015 Ekim ayı içinde ayında yapılacaktır.
10-Yapıtlar 6’şar adet olarak,ayrı bir zarfın içinde oyunun adı, özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle birlikte, Kara Kutu Tiyatro’ya elden,posta veya kargo ile gönderileceklerdir.
11-Yarışmaya katılacak yapıtların, Tünel,Ensiz sk. Şeref apt, no 4/4 Beyoğlu.İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Seçici Kurul

Jale Sancak

Egemen Sancak

Erşan Özhim

İlkay Ceyhan

Hamdi Alp

 

Oca 112015
 

yarisma

 

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI
“SEVDA ŞENER” TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
(2015)

1. AMAÇ
Türk Tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve gelişen, değişen tiyatro literatürümüze
yeni eserler kazandırmak, ulusal tiyatromuzda genç ve farklı bakış açılarına yer vermek.
2. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Yarışma uluslararasıdır. Türkiye ve/ veya yurtdışında yaşayan, Türkçe yazabilen herkes yarışmaya
katılabilir.
b) Yarışmayı düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları, değerlendirme
komisyonunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları
yarışmaya katılamazlar.
3. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
a) Yarışmaya katılacak eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının her yıl yeniden
belirleyeceği konu başlığı çerçevesinde olacaktır. 2015 yılı için belirlenen konu başlığı “değişen
toplumsal yaşamda aile” olarak belirlenmiştir. Yazarlar, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu
serbestçe şekillendirebilir.
b) Her katılımcı en fazla üç eserle katılabilir.
c) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olmalıdır.
d) Yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış tiyatro oyunları kabul
edilecektir. Uyarlama eserlerin kaynağı açık bir şekilde belirtilecek ve uyarlamadan doğan tüm yasal
sorumluluklar katılımcıya ait olacaktır. Kaynağı belirtilmeyen uyarlama eserler yarışma dışı kalacaktır.
e) Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular
yarışma dışı bırakılacaktır.4. YARIŞMAYA SON KATILMA TARİHİ
a) Eserler 15 NİSAN ÇARŞAMBA günü mesai saati bitimine kadar teslim edilmelidir.
5. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ/TESLİM EDİLECEĞİ ADRES
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. Bağlarbaşı Apt. No:7/1 Eskişehir/ Türkiye
Tel: (0 222) 335 72 71 / 330 45 00 / 0533 307 57 27
6. ESERLERİN TESLİM EDİLMESİ
a) Eser 8 (sekiz) nüsha halinde ve 1 adet CD ortamında gönderilmeli/teslim edilmelidir.
b) Her nüshanın ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.
c) Her nüshanın ilk sayfasında eser sahibinin sadece rumuzu yer almalıdır. Eser üzerinde yarışmacının
kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır.
d) Yarışmacılar, eserle birlikte kapalı bir zarfın içinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte tiyatro
oyununun adını, kimlik fotokopisini, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon
numaralarını, yarışma son başvuru tarihi mesai bitimine kadar oyun nüshalarıyla birlikte belirtilen
adrese posta yoluyla ya da elden teslim edeceklerdir. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi
okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
e) Tiyatro oyunu A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında 12 punto ve Courier fontu ile en az 40
sayfa halinde yazılmış olmalıdır.
f) Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan tiyatro oyunu katılabilir. Eser, grup
tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi taktirde
eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir. Doğabilecek hukuki sorunlardan Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.
g) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret
konulmamalıdır.
h) Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili adrese ulaşacak
eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.
ı) Üzerinde rumuz bulunan kapalı kimlik zarfı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
tarafından dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar açılmayacaktır.7. ESERLERİN İADE EDİLMESİ
a) Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
8. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışma kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına gönderilen tiyatro
oyunları, değerlendirme kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.
b) Değerlendirme kurul üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması tiyatro oyununun başarı
sırasını belirler.
c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.
9. DEĞERLENDİRME KURULU
a) Eserler, değerlendirme kurulu tarafından şartnamede belirtildiği şekilde değerlendirilir.
b) Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
1. Av. Atilla SAV (Avukat/Tiyatro Eleştirmeni, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Repertuvar Kurulu Üyesi)
2. Doç. Dr. Türel EZİCİ (Oyun Yazarı, Dramaturg, Tiyatro Eleştirmeni , Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Öğretim Üyesi)
3. Prof.Dr Beliz Güçbilmez (Çevirmen, Oyun Yazarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi)
4. Yunus Emre Bozdoğan (Devlet Tiyatroları Sanatçısı, Yönetmen)
5. Özcan Özer (Ankara Devlet Tiyatrosu Dramaturgu)
11. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
a) Yarışma sonuçları 15 Haziran 2015 Pazartesi günü açıklanacak ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrolarının resmi web sitesinden (www.tiyatro.eskişehir.bel.tr ) ilan edilecektir
b) 1)Değerlendirme sonucu birinci seçilen eser, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nda repertuvara uygunluk gözetilerek sahnelenecektir.
2)Değerlendirme sonucunda ikinci ve üçüncü seçilen eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nın Genel Repertuvar Havuzuna alınacaktır.
3) Dereceye giren eserlerin sahneleme önceliği (teslim tarihi esas alınacak şekilde) iki yıl
süreyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına aittir.12. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
13. YARIŞMA SEKRETERYASI
Elif Mutlu /(0222) 335 72 71 / 7417
E-mail: sahnediretorlugu@eskisehir.bel.tr
14. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Duyurulması: 07 Ocak 2015
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi: 15 Nİsan 2015
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 15 HAZİRAN 2015
16. YARIŞMA KURULU
a) Yarışma kurulu, yarışma sürecinde gerekli jüri ve değerlendirme aşamalarıyla ilgili değişiklikleri
yapabilir.
-Seyfi ARTAR ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
-Emre Basalak ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni )
-Ercüment Yılmaz (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yrd.)
-Mete Ayhan (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçı Temsilcisi)
-Sibel Arıcan (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dramaturgu)