Fotoğraf » KURŞUN KALEM

Fotoğraf

Eyl 062020
 

T.C. TUZLA BELEDİYESİ 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması (4 MEVSİM TUZLA)

Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam
ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların
gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin mevsimlerdeki güzelliklerini paylaşmak gayesiyle “Tuzla
Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışmasını” düzenliyoruz. Bu yıl “4 MEVSİM TUZLA” teması
ile ilçemize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken, güzellikleri de paylaşarak artan
mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.
Bu gaye ve duygular ile Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel karakteristiğini
ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün
çalışmalar kazandırmak amacıyla tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini
dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

1. YARIŞMANIN AMACI:

• Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle, birey
ve toplum yaşamından kesitleriyle, yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma
konusudur.
• Yarışmanın konusu Tuzla İlçesini’ nin sınırları, https://webgis.tuzla.bel.tr/keos/ adresinde
belirtilen mahalle ve semtlerdir.
• Fotoğraflar ile renkler, sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini
sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
• Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
• Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı
olmak.
• Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
• Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

2. KONU: “4 MEVSİM TUZLA”dır.

3. YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
2 / 6

4. KATILIM KOŞULLARI:

4.1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2- Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ile
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında,
ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
4.3- Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
4.4- Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul
edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla
fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği
kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
4.5- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması
koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
4.6- İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul
edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
4.7- Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz
önüne alınacaktır.
4.8- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Tuzla sınırları içerisinde
çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması
kural ihlali sayılır.
4.9- Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
4.10- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp
ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
4.12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları
Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse
katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
4.13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul
3 / 6
etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik
TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile
TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
4.14- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF
temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir
bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az
1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x
2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi
tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan
sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan
fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri
üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
4.15- Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr adresinden ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.
4.16-Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

5. TELİF (KULLANIM) HAKKI:

5.1- Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının
Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye
hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma
iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi
ile fotoğrafçıya aittir.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.Tuzla Belediyesi, ödül, sergileme ve satın alma yapılan eserlerin dışında kalan
eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın
alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla
Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları
aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise,
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı
tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili
her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı
yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek
kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından
alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
4 / 6
beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.Tuzla Belediyesi ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan
fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum
tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına
uygun olarak yayınlanacak, ayrıca TFSF yayınlarında da yer alacaktır. Şartnamede
belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Tuzla Belediyesi’nin istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1
(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar
Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir. Şartnamede
belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir. Katılımcılar; TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:

• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden yüklenecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
• Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle
kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı
isimi kullanınız.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih;
katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretler bulunmamalıdır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
5 / 6
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Son Teslim Tarihi : 21 Eylül 2020 Pazartesi saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 29-30 Eylül 2020 Salı – Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi : 05 Ekim 2020 Pazartesi
Ödül Töreni : (Ayrıca ilan edilecektir.)

8. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik 6000.- TL
İkincilik 4000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (3 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL
Satın Alma (En fazla 30 adet) 150.- TL

9. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Ada göre alfabetik sırayla):

Cengizhan GÜNESEN KASK – Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı
Emre İKİZLER Prof.Dr. M.S.Ü.GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı
Selami GÜLIRMAK Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Turgut ÖZCAN Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
(Jüri en az 3 kişiyle toplanır.)
Yedek Üyeler:
Fahrettin KILIÇARSLAN Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Şefi
Fatih DAL Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli
TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKÇI
Gözlemci: Taha DURMAZ – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

10. DÜZENLEME KURULU

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6 / 6

11. İLETİŞİM – YARIŞMA SEKRETERYASI

Tuzla Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
Yetkili Kişi : Taha DURMAZ
Telefon : 444 0 906 (Dahili 3207)
E-Posta : t.durmaz@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-021” numara ile
onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Katılım Linki:

Yarışma Şartnemesini indir

Yarışma Duyurusunu Tuzla Belediyesi’nin Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

 

Eyl 052020
 

Fotoğraf yarışması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağın Göz Hastanesi Göz Alabildiğine “Suyun Rengi” Fotoğraf Yarışması

1. Amaç – Konu

Hayatın kaçınılmaz akışında birkaç anı ya da rengi hatıralara kazımak için vardır sanat. Fotoğraf ise sanatın en etkili formlarından biridir…

Çağın Göz Hastanesi olarak 2012 yılından beri her yıl, hem fotoğraf sanatçılarımızın gözünden dünyaya sanatsal bir bakış ortamı sunmak, hem de göz sağlığının önemine atıfta bulunmak amacıyla “Göz Alabildiğine…” temalı fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz.

Bu yılki temamız “Göz Alabildiğine Suyun Rengi” ile hayatın kaçırdığımız anlarını, renklerin çevremizde oluşturduğu ahengi fark etmemizi sağlarken, dünyayı algılama denince birincil organ olarak sayabileceğimiz gözün ve göz sağlığının önemini ve bu konuda bilinçli bireyler olma serüvenimizi deklanşör yardımıyla fotoğraf severlere bir kez daha aktarmayı amaçlıyoruz.

2. Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür > DC.

3. Genel Katılım Koşulları

  1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi ve düzenleyici kurum çalışanları dışında, profesyonel ve amatör 18 yaş ve üstü tüm fotoğrafçılara açıktır.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli bölümde olduğundan Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  1. Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
  2. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz. Ödül ve sergileme alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  3. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  4. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  6. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
  7. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
  8. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Çağın Göz Hastanesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Çağın Göz Hastanesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  9. Yarışma sonuçları Çağın Göz Hastanesi’nin http://www.cagin.com adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecekayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4-Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar

  1. Katılımcı, Çağın Göz Hastanesi’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çağın Göz Hastanesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Çağın Göz Hastanesi ve eser sahibinin olacaktır.
  3. Çağın Göz Hastanesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Çağın Göz Hastanesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
  4. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, fotoğrafçının yazılı muvafakatını alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir.
  5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  6. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfaları ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
  7. Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sergileme ve satın alma bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  8. Çağın Göz Hastanesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  11. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  12. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Çağın Göz Hastanesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  13. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Çağın Göz Hastanesi’nin http://www.cagin.com web adresi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
  14. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
  15.  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  16. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,

http://tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

  1. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  2. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  6. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRonderDC1_ornek_foto” veya “TRoerdoDC2_ornek_foto” gibi…

  1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çağın Göz Hastanesi sorumlu olmayacaktır.

6- Ödül-Sergilemeler

Birincilik TFSF ALTIN MADALYA +5.000.- TL

İkincilik TFSF GÜMÜŞ MADALYA +3.000.- TL

Üçüncülük TFSF BRONZ MADALYA +2.000.- TL

Mansiyon (3 eser) 500.- TL

Sergileme (En Fazla 40 eser) 150.- TL

 

7- Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi: 06 Ocak 2020

Son Katılım Tarihi: 19 Eylül 2020 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 26-27 Eylül 2020

Sonuçların Açıklanması: 29 Eylül 2020

Ödül Töreni ve Sergi: 10 Ekim 2020

8- Seçici Kurul (soyadı sırasına göre)    

 • Haluk ÇOBANOĞLU / Fotoğraf Sanatçısı
 • Yusuf DARIYERLİ / Fotoğraf Sanatçısı
 • Prof. Emre İKİZLER / Marmara Üniversitesi G.S.F. Dekanı
 • Ümran ÖZDEMİR / KASK
 • Nadir SARIŞEKER / KASK

Not: Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Cengiz Han GÜNESEN

9- İletişim

Çağın Göz Hastanesi

Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 38 İzmit / Kocaeli

Telefon: 0262 321 50 71 / 0262 324 24 66 / 444 8 244

Faks: 0262 331 97 25

E-posta: feyza@cagin.com

Web: http://www.cagin.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-019” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma Duyurusunu Çağın Göz Hastanesi’nin Kendi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

Eyl 022020
 

Erciyes Anadolu Holding Düzenlediği fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi: 15 Eylül 2020

Ödüller

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL

Olarak belirlenmiştir.

Yarışma Şartnamesini PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG “Mimar Sinan’ın İzinde ” fotoğraf yarışması Şartnamesi

1) Konu: “Mimar Sinan’ın İzinde

2) KONU VE AMAÇ

1. Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Erciyes Anadolu Holding olarak
ölümünün 432.yılında Mimar Sinan’ın eserlerinin günümüzdeki yansımalarını ve insanla olan ilişkisi vurgulamak amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Gerek ülke
sınırları içindeki gerekse ülke dışındaki Sinan’ın eserlerindeki geometri, doku, ve mimari kurguların fotoğrafçıların gözünden yorumlanmasını beklemekteyiz. Amacımız;
üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşamı etkileyen bu eserlerin ve Mimar Sinan’ın
dehasının günümüz insanı tarafından anlaşılmasına katkı sunmaktır. Katılımcılar Mimar
Sinan’ın eserlerini ve eserlerindeki detayları tek başına fotoğraflayacağı gibi kent, yaşam ve insan öğelerini de dahil ederek yorumlayabilirler.
2. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Erciyes Anadolu
Holding tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

3) KATEGORİ VE BÖLÜMLER

1. “Mimar Sinan’ın İzinde ” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

4) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar son 3 yıl içinde çekilmiş ve Mimar Sinan’ın eserlerini
kadrajında barındırıyor olmalıdır.
3. Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
6. Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/
TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin
13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
11. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erciyes
Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ internet sitesi ile TFSF’nin http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
12. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul
edilmez
13. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
14. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
15. Yarışma “Sayısal” ve “Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz, monokrom fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
16. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
17. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
18. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdir-
de TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve
katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı,
kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış
olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
19. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erciyes Anadolu Holding tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
20. Gerek görüldüğü durumlarda ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların orijinal büyüklükteki halleri baskı için istenecektir.
21. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4
Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
22. Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım
Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
23. Erciyes Anadolu Holding; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
24. Yarışma sonuçları Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com adresinden
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
25. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Erciyes Anadolu Holding kararı geçerlidir.

 

 

 

 

 

5) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Erciyes Anadolu Holding’e, yayınlarında isminin ve
eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erciyes Anadolu Holding’e
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erciyes Anadolu Holding ve eser sahibinin
olacaktır. Erciyes Anadolu Holding bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web
sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Fotoğraflar kullanarak, eserlerin orijinalliği bozulmayacak şekilde çok küçük kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erciyes Anadolu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal
medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF
ayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda
yer alacaktır.
6. Ayrıca, Erciyes Anadolu Holding uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş
sayılırlar.
7. Erciyes Anadolu Holding; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını,
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
8. Erciyes Anadolu Holding ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Erciyes Anadolu Holding tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Erciyes Anadolu Holding’in istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sa-
hibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6) ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1. Dosyalar, Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://
www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
2. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce
üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
5. Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
8. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir
isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim
vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
9. Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına fotoğrafta yer alan
Mimar Sinan eserinin ismi yazılmalıdır. Örneğin “Selimiye Camii”
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Anadolu Holding sorumlu olmayacaktır.

7) YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 23.00 (TSI) :
Değerlendirme Toplantısı : 4 Nisan 2020 Cumartesi
Sonuç Bildirimi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi : 9 Nisan 2020 Perşembe

8) SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)

Burak ASİLİSKENDER : AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde Profesör ve Mimarlık Bölüm Bşk.
Özer KANBUROĞLU : Fotoğraf Sanatçısı
Çerkes KARADAĞ : Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR (EFIAP) : Fotoğraf Sanatçısı
Hüseyin TAŞKIN : Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

9) TFSF Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

10) ÖDÜL-SERGİLEME-SATIN ALMALAR

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL
11) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Serkan Can 0530 1571087 Erciyes Anadolu Holding E-mail: serkan.can@erciyes.com
13) Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020 -34 numara ile onaylanmıştır.
14) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır

 

 

 

 

Ağu 282020
 

 

 

 

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

1) ORGANİZASYON
“AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
tarafından düzenlenmektedir.
2) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması; baskı ve sayısal (dijital)kategoride olmak üzere 5
(beş) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)
b) Sayısal: Serbest (Renkli)
c) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
d) Sayısal: Seyahat (Renkli veya Siyah-Beyaz)
e) Baskı : Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)
**Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
**Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.
3) TANIMLAR
a) FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen
siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle
yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine
girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden
yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin
katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli
kategorisine dahil edilir.
b) FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini
kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan
doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır.
Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel
kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır. Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından
düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir
parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir
eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey
fotoğrafta yer alamaz. Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya
radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir. İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür
bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi
bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul
edilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya
çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal
2 / 6
görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel
ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere
izin verilir. Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden
kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Birleştirilmiş (stitched)
görüntülere izin verilmez. Bütün izin verilen düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir.
Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir. Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde
edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez.
c) Vahşi Yaşam Fotoğrafı Tanımı: Yukarıdaki Doğa Fotoğrafı tanımına uyan Vahşi Yaşam
bölümlerine gönderilen fotoğrafların tanımı, doğal veya tatbiki bir ortamda serbest ve
kısıtlanmadan yaşayan bir veya daha fazla hayvan veya bitki organizmalarına
genişletilebilir. Manzaralar, jeolojik oluşumlar, hayvanat bahçesi veya çiftlik hayvanlarını
içeren fotoğraflar veya yaşayan hayvan ve bitki türlerinin kontrol edilmiş bir ortamda çekilen
fotoğrafları Vahşi Yaşam bölümleri için uygun değildir. Vahşi Yaşam sadece hayvanlar,
kuşlar ve böcekler ile sınırlandırılmamıştır. Yaşayan türlerin leşi gibi doğal ortamda çekilen
deniz ve bitki (mantarlar ve yosunlar dahil) türleri Vahşi Yaşam içeriğine uygundur. Vahşi
Yaşam görüntüleri fotoğraf yarışmalarının Doğa bölümlerine gönderilebilir.
4) KATILIM ŞARTLARI
a) “AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel
fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
b) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
c) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP
Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
d) Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.
Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla
kategori/bölüme gönderilemez.
e) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını
göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır.
f) Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş
sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişi kural ihlali yapmış sayılır.
h) Kural ihlali yapan kişilere “TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(TR:http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf,
ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar
uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün
yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
i) Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF
ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine
girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından
yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
3 / 6
j) AFAD ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
k) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya
ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde,
katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
l) Yarışma sonucu AFAD’ınhttp://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trsiteleri
ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.trve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde
duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
m) Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde AFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.
5) YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar AFAD’ın arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AFAD tarafından yarışmanın amacına uygun
şekilde haber, reklam ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek
kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
b) AFAD bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında(takvim,
ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer
platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir.Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. AFAD eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat name
karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile
AFAD’ın olacaktır.
c) Yarışmada yer alan fotoğrafların yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya,
yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği ve TFSF
web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı
katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının
sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak
kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir.
Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte
kullanabilirler.
d) AFAD, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
e) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, AFAD’ın
http://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trinternet sitesinde yayınlanacak
ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada
ödül ve mansiyon alan fotoğraflarwww.tfsf.org.trsitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.
4 / 6
h) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu
ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli
olacaktır.
i) Katılımcılar;http://contest.afad.org.tr/?lang=turadresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
6) KATILIM ÜCRETİ
a) Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 5 bölüm için 20 € ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye’den katılım için 5 bölüm ücreti 75 TL’dir.
b) Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.
PAYPAL: afadyarisma@gmail.com
c) Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;
AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri D./214802166
İş Bankası Cemalpaşa Şubesi
Hesap Numarası: 6006-0568922
IBAN No: TR63 0006 4000 0016 0060568922
d) Yarışmaya grup olarak katılabilinir.10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara%10 indirim
yapılacaktır.
e) Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyeleri katılım ücreti ödemeyecektir.
f) Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) ESERLERİN KABULÜ
a) Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://contest.afad.org.tr/?lang=tursitesine girerek
veya http://www.afad.org.tr sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.
b) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for
FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for
International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017,
dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for
breaching FIAP regulations and the red list.”
c) İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde afadyarisma@gmail.com, ibrahimyodek.afad@gmail.com
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu
adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım
kesinlikle kabul edilmez.
d) Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı
maksimum 2400 piksel boyutunda fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak
biçimde hazırlanmalıdır. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
e) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://contest.afad.org.tr/?lang=tur web adresleri
kullanılarak yüklenecektir.
f) Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
5 / 6
g) İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _
)kullanılabilir.
h) Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya
çıkabilecekolası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.
i) CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
j) Baskı kategorisine gönderilecek fotoğraflar öncelikle online sisteme yüklenecek
(http://contest.afad.org.tr/?lang=tur) olup daha sonra posta yoluyla istenilen adrese
gönderilecektir. Sisteme yüklenmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
k) Fotoğraflar(dijital veya baskı), kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir.
Fotoğraf (dijital veya baskı)üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb bilgiler yer
almamalıdır.
l) Baskı kategorisi için posta yoluyla gönderilecek fotoğrafların uzun kenarı minimum 30cm,
maksimum 40cm olacaktır.
m) Baskı kategorisi için gönderilecek fotoğrafların arka tarafında; yarışmacının adı ve soyadı
ile eserin adı yazılacaktır.
n) Baskı kategorisine gönderilen fotoğraflar geri gönderilmeyecek olup yarışma sonunda imha
edilecektir.
o) Baskı kategorisi için yarışma kapanış tarihinden önce belirtilen adrese gönderilemeyen
fotoğraflar değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu sebeple postada oluşabilecek gecikmeler
göz önünde bulundurulmalıdır.
BASKI KATEGORİSİ GÖNDERİM ADRESİ :
AFAD-ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ Fotoğraf Sanat Galerisi
Ziyapaşa Mah. 67087 Sokak Saadet Apt.No:45/A 01140 Seyhan – Adana / Türkiye
8) YARIŞMA TAKVİMİ
Kapanış Tarihi : 11.09.2020/ 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 12-13.09.2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 15.09.2020
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi : Ekim-Kasım 2020 AFAD Fotoğraf Sanat Galerisi
Ödül Gönderim Tarihi : Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.
9) JÜRİ ÜYELERİ(alfabetik sırayla)
Baskı Kategorisi ve Dijital S/B;
Cemil GÜVEN,EFIAP/g AFAD-TR
Hasan YELKEN GAFSAD-TR
Selami TÜRK MFD-TR
Dijital Renkli / Seyehat / Doğa
Aleksandar STOJCEVSKİ PC KUMONOVA – MK
Alperen AKHARMAN,EFIAP AFAD-TR
Ayhan ŞENBAYRAK,EFIAP AFAD-TR
Dayk DANZIG IFSAK-TR
Seda ŞENGÖK İFOD-TR
(Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.)
6 / 6
10) TFSF Yarışma Temsilcisi:Yusuf Öcel
11) ÖDÜLLER-SERGİLEME
5 x FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30 mansiyon;
5 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
5x AFAD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
1x Mehmet BALTACI Özel Ödülü (Baskı bölümünde)
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla
kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
Sergileme (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi
yapılacaktır).
12) SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG
a) Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
b) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir
sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2020’den itibaren ve
http://contest.afad.org.tr/?lang=tur internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca,
yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal
bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine,
TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
13) İLETİŞİM
Salon Başkanı: İbrahim Şan YÖDEK
E-mail:afadyarisma@gmail.com,ibrahimyodek.afad@gmail.com
GSM: 00 90 533 775 23 11 / 00 90 545 729 32 72 / 00 90 322 458 42 24
14) Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /Photographic Arts Federation of
Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
15) Bu yarışma; TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
16) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışma duyurusunu AFAD sitesinde gömek için tıklayınız

 

 

Ağu 232020
 

KURTULUŞNUN 100. YILINDA; ” 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ”

Amaç:

Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş bu kadim şehir,tarihin ilk çağlarından itibaren doğu ve batı arasında gerek mimarisi gerek kültürü ile köprü olmuş,tarih kitaplarını yeniden değiştirmiş; her köşesinde hikayelere ve efsanelere konu olmuş,merak uyandırmıştır.

Bu bağlamda projenin hem Şanlıurfa hem de ülkemiz adına; fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve destek olunması, amatör-profesyonel fotoğrafçıların şehrimize davet edilmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır…

Yarışmanın İsmi :
KURTULUŞNUN 100. YILINDA ;
” 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI ”

Yarışma Organizasyonu:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup; yürütülmesi,oluşturulacak bir komite tarafından yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’sinin önderliğinde olacaktır.

Yarışmanın Konusu:
Medeniyetler şehri olan Şanlıurfa’nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak; Şanlıurfa’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımının artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine olanak sağlamaktır. Seçilen fotoğrafların Şanlıurfa fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü belgeleriyle yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri:
Digital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür…

Fotoğraf Maratonu ve Yarışma Genel Şartları:

1- Yarışma; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yarışma sekretaryası, seçici kurul üyelerinin veTFSF Temsilcisinin birinci dereceden yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2- Yarışmaya sadece “Fotoğraf Maratonu” etkinliğine katılım için kayıt yapmış olanlar bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların seri numarası alınır.
4- Yarışmaya sadece Fotoğraf Maratonu esnasında Şanlıurfa sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, renk, keskinlik, kontrast ayarları, toz alma gibi basit işlemler yapılması ve makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High DynamicRange) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya dronevb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.

8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 150-300 dpi çözünürlüğünde 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg formatında teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmalıdır. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza, logo gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 063 (Rumuz: 063). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

11- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

12- Katılımcılar fotoğrafları Kayıt Masasına, dijital ortamda ve imza karşılığında teslim etmelidir.

13- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 05.04.2020 tarihi saat 17.30’ye kadar kayıt yaptırdığı yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.

14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

16- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ 13.Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

17- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

18- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.

19- Fotoğraf Maratonuna ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır.

20- Yarışma sonuçları www.sanliurfa.bel.tr, sitesi #11nisanfotografmaratonu hastang ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin www.sanliurfa.bel.tr web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, İnstagramvb) hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twittervb) hesaplarında yayınlanacaktır.

21- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

 

 

 

 

 

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ;

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

3- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolajvb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser 3 – 5 sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6- Yarışmada ödül (derece, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

7- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8- Katılımcılar; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf  Maratonu’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi :

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. Bu rumuz kayıt sırasına göre sıralanacaktır. (Örnek: 063).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak katılımlarda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 063_1_fotoğraf_adı, 063_2_fotoğraf_adı, …).

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

5- Fotoğraf teslimi 05.04.2020 saat 17:30’da kesinlikle sona erecektir.

Konaklama:

1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.

2- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Eş Değer Başarı Ödülleri:
Birincilik ödülü     :  4.000 TL (3  adet)  =12.000 TL
İkincilik Ödülü      :  2.500 TL (3 adet)   = 7.500 TL

Üçüncülük ödülü :  1.500 TL (3 adet)   = 4.500 TL

Mansiyon ödülü   :  1.000 TL (6 adet)   = 6.000 TL

Sergileme ödülü :  300 TL ( En çok 100 adet )
Düzenleyen kurumun talep ettiği eserler için satın alma 250 TL ücreti kadardır.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Başlangıcı Tarihi                :03.09.2020    Saat  08:00

Son Kayıt Tarihi                           :06.09.2020     Saat  15:00

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi  : 06.09.2020    Saat  17:30

Jüri Toplanma Tarihi                  : 06:09.2020    Saat  20:00

Sonuçların açıklanması              : 07:09:2020

Jüri Üyeleri :
Ahmet Cihat KÜRKÇÜOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

İzzet KERİBAR ( Fotoğraf Sanatçısı )

Mahmut ORMANCIOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Sadık ÜÇOK ( Fotoğraf Sanatçısı )

Selnur OKUDAN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Ümmü Nisan KANDİLCİOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Vahap AKŞEN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Not : Jüri en az 3 katılımcı jüri ile toplanıp katılan fotoğrafları değerlendirebileceklerdir.

Yarışma Sekreteryası :  0530 505 63 11 / 0414 318 51 11 dahili 6311

Necmi KARADAĞ ( Genel Koordinatör ) 0532 780 59 91
Bünyamin ÇADIRÇI       : 0532 377 68 55
Mehmet Sadık ALİCAN : 0535 615 53 76
Murat AYNELİ                 : 0543 486 86 20

Kayıt Masası :  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu
Adres : Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi binası girişi / Şanlıurfa

Kayıt Masasının Açık Olduğu Saatler: 08:00 ile 20:00 arası

Not : Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kurumumuz ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ) olası herhangi bir olumsuz durum karşısında yarışmayı başka bir tarihe erteleyebilir veya iptal edebilir.

Yarışma Duyurusunu Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi’nin Resmi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

 

Ağu 232020
 

 

 

 

 

 

“BANDIRMA KUŞGÖLÜ VE ÇEVRESİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Bandırma Belediyesi, bu yıl 30.su düzenlenecek olan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Dijital Fotoğraf olmak üzere tek kategoride yapılacak olan Fotoğraf Yarışmasının konusu ise Bandırma Kuşcenneti’nin fauna ve florası ile göl çevresindeki yaşam alanları dahil jeolojik yapısı, yaban hayatı, doğal varlıkları, peyzaj güzellikleri, yerleşik yaşamın belgelenmesi olarak belirlendi.

Yarışmada birincilik ödülü 3 Bin TL, İkincilik Ödülü 2 Bin TL ve Üçüncülük Ödülü ise Bin TL.

Yarışmaya ait resmi şartname için tıklayınız

BANDIRMA BELEDİYESİ 30. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA YERİ:

Bandırma Kuş Gölü / Kuşcenneti-Bandırma/Balıkesir
YARIŞMA ADI:
30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması
YARIŞMA KATEGORİSİ:
Yarışma sayısal (digital) fotoğraf olmak üzere tek kategoride yapılacaktır.
Renkli – Monokrom – Siyah – Beyaz ayırımı yoktur.
AMAÇ VE KONU:
Amaç; Asya – Avrupa – Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik
açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan Milli Park önemli karakterdeki ekosistemleri
bünyesinde barındıran bir cazibe merkezi, doğa cennetidir.
Kıtalararası coğrafi konumu, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal
servetlerimizdendir. Günümüzde, çevre sorunları doğal yaşamı önemli ölçüde tehdit etmektedir.
Doğal varlıklarımızı korumak, duyarlılığı arttırmak, yok olmayı önlemek amacıyla, tarihsel süreç
içerisinde, göl çevresindeki tüm yaşamı dahil ederek, belgelendirmek, dikkat çekmek istenilmektedir.
Konu; Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırlarında yer alan tektonik gölün, fauna (kuş, böcek, memeliler
vb. hayvan türleri) ve florası (bitki, çiçek, ağaç vb. bitki örtüsü) ile göl çevresindeki yaşam alanları
dahil jeolojik yapısı, yaban hayatı, doğal varlıkları, peyzaj güzellikleri, yerleşik yaşamın
belgelenmesidir.

BANDIRMA KUŞCENNETİ:

Bandırma Kuşcenneti, ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Ünü tüm dünyaya yayılan,
dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken bir doğa harikasıdır.
Evrensel boyuttaki kimliği ile tüm dünyanın ilgi duyduğu ve Bandırma’ nın güneyinde bulunan Kuş
Gölünün kuzey doğusunda yer alan “KUŞ CENNETİ” salt bir doğa harikası değildir. Bandırma Kuş
Cenneti aynı zamanda antik dünyanın “PARADEİSOS” diye anılan en eski, resmi /devlet parklarından
biridir.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

Günümüzden 2500 yıl önce (M.Ö. 546) Anadolu’yu yöneten Pers Satrapları tarafından resmi park
olarak kurulmuştur.
Anadolu’dan Avrupa’ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı,
karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine
yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır.
Kuşcenneti Milli Parkı 1976 yılında, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer
taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla
ödüllendirilmiştir.
Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölündeki 23 balık türü ve
çeşitli sürüngen türleri ile müthiş bir doğal zenginliktir.
Eşine az rastlanır bir doğa harikası olan Bandırma Kuşcenneti için Kuş Gölü’nün ayrı bir önemi
bulunmaktadır. Göl sularının alçalıp yükselmesi sonucu, burada yerleşen kuşlar için harika bir
barınma, korunma ve beslenme ortamı oluşmaktadır.
Kuş Gölü, Kuşcenneti’nin varlığı ve yaşaması için hayati bir önem taşımaktadır.

KATILIM KOŞULLARI:

• Katılım ücretsizdir.
• Fotoğrafların “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi’nde” çekilmiş olması gerekmektedir.
• Fotoğrafların çekim yılı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
• Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
• Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet “Renkli veya Siyah – Beyaz” eserle yarışmaya katılabilir.
• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak
HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Bu
konularda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
• Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
• Düzenleme kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia
pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderebilecek
şekilde hazır olmalıdır.
• Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma
Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve “Seçici Kurul” kararları geçerlidir.
• Yarışma sonuçları Bandırma Belediyesi’nin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme
Kurulu tarafından telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

• Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Bandırma Belediyesi ve
bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Bandırma Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Kullanım hakkı Bandırma Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, Bandırma Kuş Gölü ve
Çevresi’nde çekildiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerin eser sahibi tarafından
alınmış olduğu kabul edilir. Bandırma Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Bandırma Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını Bandırma Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, Bandırma Belediyesi
http://www.bandirma.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve
http://www.tfsf.org.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler TFSF web
sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook,Twitter,Instagram vb) Hesaplarında tanıtım amaçlı
ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak TFSF yayını almanak 2019’da yer alacaktır.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul
edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

KATALOG:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan ve
sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların dışında, aynı yarışmaya katılan ve jüri tarafından belirlenecek
olan fotoğraflarla birlikte toplamda 100 Adet fotoğrafın yer alacağı “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi”
fotoğraf kataloğu Bandırma Belediyesi tarafından yayınlanacaktır. Yarışmaya katılan herkes,
katalogda fotoğrafının yayınlanmasına izin vermiş sayılır. Bununla ilgili herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah – Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışma, online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
5

 

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Yarışma http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri, takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.

DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç ,ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. ( Türkiye için “TR” )
• Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için “omerly”, “omey” veya “oeyil” gibi olabilir. )
• Sonraki karakter, bölümünün baş harfi olmalıdır. (Digital Color > DC)
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı ( 1’den 4’e kadar ) ve bundan sonra alt çizgi ( _ )
eklenmelidir.
• Fotoğrafın adı toplam 31 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcının 2018’de Bandırma Kuş Gölü’nde çektiği “Göl Hayatı” adlı 1 no’lu
fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_gol_hayati” gibi olur.)
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcından kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bandırma Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurulma Tarihi : 03 Haziran 2019
Yarışma Başlangıç Tarihi : 03 Haziran 2019
Son Katılım Tarihi : 06 Eylül 2019 Saat: 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Eylül 2019
Sonuçların Açıklanması : 12 Eylül 2019
Sergi Açılışı : 17 Eylül 2019

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ SEÇİCİ KURUL ( Ada göre alfabetik sırayla):

Aramis KALAY
Levent YAVUZ
Ömer Lütfi BAKAN
Prof. Dr. Savaş ŞENER
Selçuk ÖZGÜLERYÜZ
YEDEK ÜYELER
İsmail ÜLKER
Nüvit ERTEN
Seçici kurul en az 5 (beş) üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi : Ömer ERSEVİNÇ
ÖDÜLLER:
• Birincilik Ödülü : 4.000 (dört bin) TL
• İkincilik Ödülü : 3.000 (üç bin) TL
• Üçüncülük Ödülü : 2.000 (iki bin) TL
• Sergileme (En Fazla 30 Adet ) : 150 (yüz elli) TL
(Yukarıda belirtilen para ödülleri yasal kesintilerden sonra verilecek olan net miktarlardır.)
YARIŞMA SEKRETARYASI:
Buğra ÖNER
Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel: (0266) 711 11 11
e-posta : bugraoner@bandirma.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2019 – 050” numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma duyurusunu Bandırma Belediyesi resmi sitesinde görmek için tıklayınız