Payas Belediyesi Tarafından Dünden Bugüne Payas konulu Ödüllü Fotoğraf, Öykü, Şiir Yarışması için başvurular başlamıştır. Yarışmaların katılım şartları aşağıda verilmekle birlikte Payas Belediyesi resmi internet sitesinden ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

 

PAYAS BELEDİYESİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: Dört Mevsim Payas Ulusal Fotoğraf Yarışması
2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
a. Yarışmanın amacı, fotoğraf sanatı aracılığı ile Payas’ın doğal, tarihi, turistik, sosyal ve
kültürel öğelerini belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek
oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmaktır.
b. Yarışmanın konusu “Payas’ta Dört Mevsim” dir.
3. Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Payas Belediyesi tarafından Hatay Fotoğraf Sanatçıları Derneği (HAFSAD) ve
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
4. Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli
veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
5. Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Payas İlçe sınırları içerisinde çekilmiş olması
zorunludur.
c. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
katılabilir.
ç. Yarışma; Payas Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile
birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm
fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı
katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF
dosya şeklinde yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi
göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka
herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya
bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez.
e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır.
6-2
f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile
çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul
edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya
kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla
yarışmaya kabul edilir.
ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
h. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde,
yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası
Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit
edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir;
yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı
taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül
verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde
düzenleyici kuruma iade edilir.
i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe
dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir.
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen
orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her
şekilde teşhir edilir.
j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi)
muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF
sorumlu değildir.
k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
l. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
m. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir
kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da
erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta
öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
6. Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma
uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte
düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma
satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
6-3
b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların
yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet,
görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların
tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır)
kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre
içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve
sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca
hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
ç. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
d. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser
üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
e. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat
eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
f. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Payas Belediyesine
ait www.payas.bel.tr ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı
zamanda Payas Belediyesi ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.)
hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca
ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile Payas Belediyesi yayınlarında, sosyal
medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
g. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan)
gün sonra otomatik olarak silinecektir.
7. Diğer Hususlar:
a. Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF
temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri Payas Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Payas Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb.
herhangi bir talebi olamaz.
b. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma
Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19)
ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara
6-4
ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
c. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda
düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
ç. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum,
Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma
Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
d. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
8. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-
12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi
de geçmemelidir.
g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç,
Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
kullanılabilir.
ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir.
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
sorumlu olmayacaktır.
9. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
• Dr. Burak KARABULUT Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo,
televizyon ve Sinema Bölümü
• Can SAUTOĞLU – Hatay Fotoğrafçılar Derneği Başkanı
• Mehmet Fatih GÖDEN Fotoğraf Sanatçısı
• Mehmet SÖNMEZ Fotoğraf Sanatçısı
6-5
• Perihan DELİBAŞ Payas Belediyesi, Basın-Yayın Personeli
• Şevket Tansel ÖZALP Payas Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
• Talip KÖLEOĞLU Gazeteci
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE
PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici
Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM
Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.
• TFSF Temsilcisi: Ufuk AĞMA
10. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : Yayınıyla başlayacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2022 (Cuma- Saat: 23.00-TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 08 Ekim 2022
Sonuç Bildirim Tarihi : 17 Ekim 2022
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat : 12 Kasım 2022
11. Ödüller-Sergilemeler:
TFSF Altın Madalya + 9.000 ₺
TFSF Gümüş Madalya + 6.000 ₺
TFSF Bronz Madalya + 3.000 ₺
TFSF Mansiyon (3 Adet) + 1.000 ₺
Sergileme (30 adet) : 250 ₺
Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az
sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.
12. Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Adı ve Soyadı : Eren Demirci
İrtibat Tel : 0532 655 17 26
E-posta Adresi : payasbelbasin@gmail.com
13. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-013”
numara ile onaylanmıştır.
14. Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
6-6
YASAL UYARI
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim
ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF’nin yazılı
izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.
Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve
yaptırıma konu edilecektir.”

Yarışmaya katılmak için tıklayınız

 

PAYAS BELEDİYESİ 1. HİKÂYE YAZMA YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu: Dünden Bugüne Payas

Yarışmanın Amacı: Tarihi ve doğal güzellikleri içinde Payas’ı tanımak, tanıtmak; folklorik zenginlik, taşıdığı kültürel ögeler ve tarih içinde Payas’ı edebiyat aracılığı ile yeniden yorumlamak…

Son Katılım Tarihi:30 Ağustos 2022

Yarışması Şartları

1.  Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

2. Yarışmaya 16 yaş üstü herkes katılabilir.

3. Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

4. Yarışmaya gönderilecek hikayelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.

5.Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Payas Belediyesi’ne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Payas Belediyesi, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Payas Belediyesi’ne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir

6. Yarışmaya Payas Belediyesi çalışanları ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

7. Son başvuru tarihi, 30 Ağustos  mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

8. Ödüle aday gösterilecek eser Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, satır aralığı 1,5 olacak şekilde  ve en fazla 20 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.

9.Aday, ayrı bir Word belgesine isim, soyisim, kimlik kopyası, açık adresi, biyografisi, rumuz, hikayenin adı, e posta, cep telefonu gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.

10. Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

11. Yarışma sonuçları 01 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.

12. Ödüller 12 Kasım 2022 tarihinde ilçemizde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

13. Seçici kurul tarafından seçilecek olan 6 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler belediyemizin bir yayını olarak basılacak, Payas Belediyesi web sitesinde yayımlanacaktır.

14.Ödül almaya hak kazanan hikaye sahibi ödül törenine katılmak zorundadır. Gelmemesi durumunda ödül bir sonraki yarışmacıya verilir. İl dışından ödül almaya gelen yarışmacıların ulaşım ve konaklama giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

 

Değerlendirme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Ahmet HAŞİMİ – Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr Ahmet EVİS- Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi

Necdet EKİCİ– Eğitimci, Yazar

Ulvi GÜLEÇ -Yazar

Gülşen GAZEL – Yazar

Musa ARTAR – Eğitimci, Yazar

Mehmet BÜLBÜL – Payas Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

Ödüller:

· Birincilik Ödülü: 10.000 TL

· İkincilik Ödülü:7.000  TL

· Üçüncülük Ödülü:4.000  TL

· Mansiyon ( 3 Adet ): 1.000 TL

İletişim:

T.C. Payas Belediyesi

Telefon: 0326 755 7800

Dahili: 167

YarışmanınTürü: Şiir

Yarışmanın Konusu: Dünden Bugüne Payas

Son Katılım Tarihi:30 Ağustos 2022

Yarışmaya Katılmak İçin Tıklayınız

 

Payas Konulu Şiir Yarışması Şartları

1. “Dünden Bugüne Payas” konulu şiir yarışmasına 16 yaş üstü herkes katılabilir.

2. Yarışmada biçim ve ölçü sınırlandırması yoktur.

3. Her yarışmacı, yarışmaya tek şiirle katılabilir. Sehven de olsa birden fazla şiir gönderilmesi durumunda şiirler değerlendirilmeye alınmaz.

4. Yarışmaya katılan şiir daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

5. Yarışmaya Payas Belediyesi çalışanları ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

6. Şiirler Times New Roman yazı karakteriyle, bilgisayar ortamında, A-4 kâğıdına, 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

7. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Şiirler 30 Ağustos2022 tarihi saat 17.00’a kadar www.payas.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ya da elden başvuru kabul edilmeyecektir.

9. Gönderilen şiirlerde isim soy isim yerine rumuz kullanılacaktır.

10. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine iade edilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanabilecek, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlanabilecektir.

11. Şiirlerin değerlendirilmesinde şiirin özgünlüğü, imge ve çağrışım değeri, ahenk değeri, içerik-biçim uyumu, kelime seçimi göz önünde bulundurulacaktır.

12. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar bir araya getirilerek antoloji türünde kitaplaştırılacaktır.

13. Yarışma sonuçları 01 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.

14. Ödüller 12 Kasım 2022 tarihinde ilçemizde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

15. Ödül almaya hak kazanan şiir sahibi ödül törenine katılmak zorundadır. Gelmemesi durumunda ödül bir sonraki yarışmacıya verilir. İl dışından ödül almaya gelen yarışmacıların ulaşım ve konaklama giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

 

Değerlendirme Kurulu Üyeleri:

Ali PARLAK- Hatay Şairler Yazarlar Derneği Başkanı

Eşref AZGIN – Türkeri Hatay Şairler Yazarlar Derneği İskenderun Temsilcisi

Selçuk DAĞDELEN– Öğretim Üyesi

Mehmet TEKİN –  Araştırmacı Yazar

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ

Prof. Dr. Fuat ODABAŞIOĞLU

Prof. Dr. Bülent ARI

Bestami YAZGAN – Eğitimci, Şair, Yazar

Beyhan OKUR – Payas Belediyesi Mali Hizmetler Müdür

Ödüller:

· Birincilik Ödülü: 10.000 TL

· İkincilik Ödülü:7.000  TL

· Üçüncülük Ödülü:4.000  TL

· Mansiyon ( 3 Adet ): 1.000 TL

İletişim:

T.C. Payas Belediyesi

Telefon: 0326 755 7800

Dahili: 167

Yarışmaya Katılmak için Tıklayınız

Bir Cevap Yazın