T.C. TUZLA BELEDİYESİ 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması (4 MEVSİM TUZLA)

Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam
ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların
gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin mevsimlerdeki güzelliklerini paylaşmak gayesiyle “Tuzla
Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışmasını” düzenliyoruz. Bu yıl “4 MEVSİM TUZLA” teması
ile ilçemize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken, güzellikleri de paylaşarak artan
mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.
Bu gaye ve duygular ile Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel karakteristiğini
ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün
çalışmalar kazandırmak amacıyla tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini
dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

1. YARIŞMANIN AMACI:

• Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle, birey
ve toplum yaşamından kesitleriyle, yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma
konusudur.
• Yarışmanın konusu Tuzla İlçesini’ nin sınırları, https://webgis.tuzla.bel.tr/keos/ adresinde
belirtilen mahalle ve semtlerdir.
• Fotoğraflar ile renkler, sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini
sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
• Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
• Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı
olmak.
• Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
• Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

2. KONU: “4 MEVSİM TUZLA”dır.

3. YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
2 / 6

4. KATILIM KOŞULLARI:

4.1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2- Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ile
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında,
ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
4.3- Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
4.4- Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul
edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla
fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği
kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
4.5- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması
koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
4.6- İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul
edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
4.7- Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz
önüne alınacaktır.
4.8- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Tuzla sınırları içerisinde
çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması
kural ihlali sayılır.
4.9- Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
4.10- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp
ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
4.12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları
Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse
katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
4.13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul
3 / 6
etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik
TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile
TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
4.14- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF
temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir
bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az
1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x
2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi
tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan
sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan
fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri
üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
4.15- Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr adresinden ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.
4.16-Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

5. TELİF (KULLANIM) HAKKI:

5.1- Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının
Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye
hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma
iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi
ile fotoğrafçıya aittir.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.Tuzla Belediyesi, ödül, sergileme ve satın alma yapılan eserlerin dışında kalan
eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın
alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla
Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları
aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise,
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı
tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili
her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı
yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek
kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından
alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
4 / 6
beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.Tuzla Belediyesi ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan
fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum
tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına
uygun olarak yayınlanacak, ayrıca TFSF yayınlarında da yer alacaktır. Şartnamede
belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Tuzla Belediyesi’nin istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1
(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar
Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir. Şartnamede
belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir. Katılımcılar; TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:

• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden yüklenecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
• Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle
kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı
isimi kullanınız.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih;
katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretler bulunmamalıdır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
5 / 6
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Son Teslim Tarihi : 21 Eylül 2020 Pazartesi saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 29-30 Eylül 2020 Salı – Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi : 05 Ekim 2020 Pazartesi
Ödül Töreni : (Ayrıca ilan edilecektir.)

8. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik 6000.- TL
İkincilik 4000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (3 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL
Satın Alma (En fazla 30 adet) 150.- TL

9. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Ada göre alfabetik sırayla):

Cengizhan GÜNESEN KASK – Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı
Emre İKİZLER Prof.Dr. M.S.Ü.GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı
Selami GÜLIRMAK Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Turgut ÖZCAN Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
(Jüri en az 3 kişiyle toplanır.)
Yedek Üyeler:
Fahrettin KILIÇARSLAN Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Şefi
Fatih DAL Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli
TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKÇI
Gözlemci: Taha DURMAZ – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

10. DÜZENLEME KURULU

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6 / 6

11. İLETİŞİM – YARIŞMA SEKRETERYASI

Tuzla Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
Yetkili Kişi : Taha DURMAZ
Telefon : 444 0 906 (Dahili 3207)
E-Posta : t.durmaz@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-021” numara ile
onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Katılım Linki:

Yarışma Şartnemesini indir

Yarışma Duyurusunu Tuzla Belediyesi’nin Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın