ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI

YÖNETMELİK

1- Orhan Kemal ailesince, her takvim yılında bir kez verilmek koşuluyla, ”Orhan Kemal Roman Armağanı” konulmuştur.

2- Armağan, bir takvim yılı içinde ilk kez yayımlanmış (1 Ocak-31 Aralık) bütün romanlara açıktır; birkaç ciltlik eserlerin son kitabının tamamlanarak çıktığı yıl, o eser için yayın yılı sayılır. Adaylık koşulu, yazar ya da yayınevince on (10) nüshasının, armağana katılmayı kabul eden bir başvuru yazısıyla, Roman Armağanı sekreterliğine gönderilmesidir. (Bir yıl içinde yayımlanmış eserler, ertesi yılın 10 Ocak tarihine kadar armağana katılma konusunda süre sahibidirler.) Seçiciler kurulunun incelemesine sunulan yapıtlara ek olarak en az 2 üyenin önerisiyle yayın tarihi ödül yönetmeliğine uyan yapıtlarda incelemeye alınır. Bu yapıtları ödül sekreterliği yayınevinin-yazarın onayını alarak Şubat sonuna kadar seçiciler kuruluna ulaştırır.

3- Sunulacak armağan, seçiciler kurulunca düzenlenecek bir yargı raporu sonucunda, Orhan Kemal ailesince hazırlattırılacak altın-gümüş bir plakettir. Seçiciler kurulu her yıl Mayısın 2. haftası içinde toplanacaktır. Armağanı kazanan yazar ve yayınevi açıklanır. 2 Haziran da (ya da Haziranın ilk haftası içinde) ölüm yıldönümünde  törenle kazanana sunulur.

4- Armağanı kazanacak eserde ve/veya önerilen yazarda aranacak nitelikler:

  1. A) Çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı, toplumun, bireyin sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması, yılın bu bakımlardan en iyi yapıtı olduğunun saptanması.
  2. B) Katılımın yeterli olmaması, katılan eserlerin değerlendirmeye yeterli görülmemesi durumunda Seçici Kurul Üyeleri yazar ismi önerebilirler. Önerilen ismin (A) bendinde belirtilen şartlara uygunluğu ile toplumun edebiyat ve kültür alanına katkı sağlamış, birikimleriyle edebiyatımızı zenginleştirmiş, eserleriyle başarı sağlamış olması gerekmektedir.

Yazarın ödülü alabilmesi için, her iki bentte de seçici kurul üyelerinin çoğunluğunun oylarını kazanma başarısını göstermesi gerekmektedir.

5- Seçici kurulun haberleşme ve yazışma merkezi (Akarsu Caddesi No:30, Cihangir, Beyoğlu, İstanbul). Haberleşme merkezi, armağana aday olan eserlerin birer nüshasını 15 Ocak’a kadar herhangi bir yolla, seçici kurul üyelerine iletmekle yükümlüdür.

6- Armağan paylaştırılmaz.

7- Seçiciler kurulu başkanı, her yıl Orhan Kemal Ailesi’ni temsil eden kurul üyesidir. Ailenin olmadığı durumlarda, seçici kurul üyelerinden biri başkanlığı yürütür. Seçiciler kurulu 7 kişidir. Üye sayısı 5 kişiden aza inmişse Mart ayı içinde yeni üyeler saptanır. Yeni üyelerin belirlenmesinde yönetmeliğin 9. maddesine uyulur. Seçici kurul üyelerinin, toplantıya katılamadıkları durumlarda, oylarını yazılı olarak bildirirler. Oy çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, en az oy alan eserler elenerek, son oylamaya iki aday kalıncaya değin görüşmeler sürdürülür. Gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla oylama, son iki roman arasında yinelenir. Oylama sırasında, son iki roman arasında eşitlik söz konusu olduğunda veya kararsızlık durumunda, Başkan’ın oyu belirleyicidir. Ödül sonucu ile ilgili duyuruda  seçici kurulun hazırlayacağı ödül gerekçesine yer verilir.

8- Orhan Kemal Roman Armağanını kazanan yazar, 7 yıl sonra yeniden aday olabilir. Armağanı kazanmış yazarlar, seçiciler kurulunun doğal üye adayı sayılırlar; kabul ettikleri takdirde, seçiciler kurulu üyeliklerinin boşalış durumlarında, kendilerine üyelik görevi verilir.

9- Çeşitli nedenlerle istifa eden veya ayrılması uygun görülen Orhan Kemal Roman Armağanı Seçici Kurulu üyesinin yerine yenisini atamak Orhan Kemal Ailesi’nin ve ailenin olmadığı durumlarda seçici kurulun yetkisindedir. Herhangi bir maddi karşılık beklememeleri doğal olan seçici kurul üyeleri, bu görevi Orhan Kemal’in anısına duydukları büyük saygının onurlu bir gereği sayarlar.

10- Bu yönetmeliği olduğu gibi kabule, gerekli değişiklikleri yapmaya, zamanın getireceği maddeleri eklemeye, mevcut maddeleri iptal etmeye Orhan Kemal Ailesi ve ailenin olmadığı durumlarda da seçiciler kurulu yetkilidir.

 

BASIN AÇIKLAMASI

ORHAN KEMAL AİLESİ VE EVEREST YAYINLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2022 YILI ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI’NA BAŞVURU SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR

2022 yılı 51.Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süreci başlamıştır.

Başvurunun yayınevleri tarafından 2021 yılında ilk kez yayınlanmış olan, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğinin 4A maddesine uygun romanlar için yapılması gerekmektedir.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresi en son 7 Ocak 2022 tarihine kadardır. Yönetmelik www.orhankemal.org ve www.everestyayinlari.com’dan incelenebilir.

2022 yılı 51. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılmak için yayınevleri Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 adet kitabını Orhan Kemal Kültür Merkezi’nin adresine göndermeleri gerekmektedir

2022 yılı 51. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, 16 Mayıs 2022 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir.

2022 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Seray Şahiner, Gürsel Korat ve Mazlum Vesek’den oluşmaktadır.

2021 yılı 50. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı “Aile Mezarı” eseriyle Herkül Millas kazanmıştır.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılacak olan yayınevleri daha ayrıntılı bilgiyi Orhan Kemal Kültür Merkezi ve Everest Yayınların’dan alabilirler.

Değerli basın kuruluşlarının ilgisini rica eder, saygıyla duyururuz.

Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği ve Everest Yayınları

Adres: Orhan Kemal Kültür Merkezi, Kılıçalipaşa Mah., Akarsu Yokuşu Sok. No:30, Cihangir, Beyoğlu, 34433 İstanbul

Telefon : 0212 252 88 38 – 292 92 45

 

Bir Cevap Yazın