“BANDIRMA KUŞGÖLÜ VE ÇEVRESİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Bandırma Belediyesi, bu yıl 30.su düzenlenecek olan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Dijital Fotoğraf olmak üzere tek kategoride yapılacak olan Fotoğraf Yarışmasının konusu ise Bandırma Kuşcenneti’nin fauna ve florası ile göl çevresindeki yaşam alanları dahil jeolojik yapısı, yaban hayatı, doğal varlıkları, peyzaj güzellikleri, yerleşik yaşamın belgelenmesi olarak belirlendi.

Yarışmada birincilik ödülü 3 Bin TL, İkincilik Ödülü 2 Bin TL ve Üçüncülük Ödülü ise Bin TL.

Yarışmaya ait resmi şartname için tıklayınız

BANDIRMA BELEDİYESİ 30. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA YERİ:

Bandırma Kuş Gölü / Kuşcenneti-Bandırma/Balıkesir
YARIŞMA ADI:
30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması
YARIŞMA KATEGORİSİ:
Yarışma sayısal (digital) fotoğraf olmak üzere tek kategoride yapılacaktır.
Renkli – Monokrom – Siyah – Beyaz ayırımı yoktur.
AMAÇ VE KONU:
Amaç; Asya – Avrupa – Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik
açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan Milli Park önemli karakterdeki ekosistemleri
bünyesinde barındıran bir cazibe merkezi, doğa cennetidir.
Kıtalararası coğrafi konumu, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal
servetlerimizdendir. Günümüzde, çevre sorunları doğal yaşamı önemli ölçüde tehdit etmektedir.
Doğal varlıklarımızı korumak, duyarlılığı arttırmak, yok olmayı önlemek amacıyla, tarihsel süreç
içerisinde, göl çevresindeki tüm yaşamı dahil ederek, belgelendirmek, dikkat çekmek istenilmektedir.
Konu; Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırlarında yer alan tektonik gölün, fauna (kuş, böcek, memeliler
vb. hayvan türleri) ve florası (bitki, çiçek, ağaç vb. bitki örtüsü) ile göl çevresindeki yaşam alanları
dahil jeolojik yapısı, yaban hayatı, doğal varlıkları, peyzaj güzellikleri, yerleşik yaşamın
belgelenmesidir.

BANDIRMA KUŞCENNETİ:

Bandırma Kuşcenneti, ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Ünü tüm dünyaya yayılan,
dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken bir doğa harikasıdır.
Evrensel boyuttaki kimliği ile tüm dünyanın ilgi duyduğu ve Bandırma’ nın güneyinde bulunan Kuş
Gölünün kuzey doğusunda yer alan “KUŞ CENNETİ” salt bir doğa harikası değildir. Bandırma Kuş
Cenneti aynı zamanda antik dünyanın “PARADEİSOS” diye anılan en eski, resmi /devlet parklarından
biridir.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

Günümüzden 2500 yıl önce (M.Ö. 546) Anadolu’yu yöneten Pers Satrapları tarafından resmi park
olarak kurulmuştur.
Anadolu’dan Avrupa’ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı,
karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine
yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır.
Kuşcenneti Milli Parkı 1976 yılında, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer
taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla
ödüllendirilmiştir.
Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölündeki 23 balık türü ve
çeşitli sürüngen türleri ile müthiş bir doğal zenginliktir.
Eşine az rastlanır bir doğa harikası olan Bandırma Kuşcenneti için Kuş Gölü’nün ayrı bir önemi
bulunmaktadır. Göl sularının alçalıp yükselmesi sonucu, burada yerleşen kuşlar için harika bir
barınma, korunma ve beslenme ortamı oluşmaktadır.
Kuş Gölü, Kuşcenneti’nin varlığı ve yaşaması için hayati bir önem taşımaktadır.

KATILIM KOŞULLARI:

• Katılım ücretsizdir.
• Fotoğrafların “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi’nde” çekilmiş olması gerekmektedir.
• Fotoğrafların çekim yılı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
• Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
• Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet “Renkli veya Siyah – Beyaz” eserle yarışmaya katılabilir.
• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak
HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Bu
konularda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
• Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
• Düzenleme kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia
pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderebilecek
şekilde hazır olmalıdır.
• Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma
Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve “Seçici Kurul” kararları geçerlidir.
• Yarışma sonuçları Bandırma Belediyesi’nin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme
Kurulu tarafından telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

• Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Bandırma Belediyesi ve
bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Bandırma Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Kullanım hakkı Bandırma Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞ CENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, Bandırma Kuş Gölü ve
Çevresi’nde çekildiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerin eser sahibi tarafından
alınmış olduğu kabul edilir. Bandırma Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Bandırma Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını Bandırma Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, Bandırma Belediyesi
http://www.bandirma.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve
http://www.tfsf.org.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler TFSF web
sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook,Twitter,Instagram vb) Hesaplarında tanıtım amaçlı
ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak TFSF yayını almanak 2019’da yer alacaktır.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul
edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

KATALOG:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan ve
sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların dışında, aynı yarışmaya katılan ve jüri tarafından belirlenecek
olan fotoğraflarla birlikte toplamda 100 Adet fotoğrafın yer alacağı “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi”
fotoğraf kataloğu Bandırma Belediyesi tarafından yayınlanacaktır. Yarışmaya katılan herkes,
katalogda fotoğrafının yayınlanmasına izin vermiş sayılır. Bununla ilgili herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah – Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışma, online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
5

 

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ

• Yarışma http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri, takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.

DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç ,ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. ( Türkiye için “TR” )
• Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için “omerly”, “omey” veya “oeyil” gibi olabilir. )
• Sonraki karakter, bölümünün baş harfi olmalıdır. (Digital Color > DC)
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı ( 1’den 4’e kadar ) ve bundan sonra alt çizgi ( _ )
eklenmelidir.
• Fotoğrafın adı toplam 31 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcının 2018’de Bandırma Kuş Gölü’nde çektiği “Göl Hayatı” adlı 1 no’lu
fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_gol_hayati” gibi olur.)
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcından kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bandırma Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurulma Tarihi : 03 Haziran 2019
Yarışma Başlangıç Tarihi : 03 Haziran 2019
Son Katılım Tarihi : 06 Eylül 2019 Saat: 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Eylül 2019
Sonuçların Açıklanması : 12 Eylül 2019
Sergi Açılışı : 17 Eylül 2019

BANDIRMA BELEDİYESİ ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ SEÇİCİ KURUL ( Ada göre alfabetik sırayla):

Aramis KALAY
Levent YAVUZ
Ömer Lütfi BAKAN
Prof. Dr. Savaş ŞENER
Selçuk ÖZGÜLERYÜZ
YEDEK ÜYELER
İsmail ÜLKER
Nüvit ERTEN
Seçici kurul en az 5 (beş) üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi : Ömer ERSEVİNÇ
ÖDÜLLER:
• Birincilik Ödülü : 4.000 (dört bin) TL
• İkincilik Ödülü : 3.000 (üç bin) TL
• Üçüncülük Ödülü : 2.000 (iki bin) TL
• Sergileme (En Fazla 30 Adet ) : 150 (yüz elli) TL
(Yukarıda belirtilen para ödülleri yasal kesintilerden sonra verilecek olan net miktarlardır.)
YARIŞMA SEKRETARYASI:
Buğra ÖNER
Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel: (0266) 711 11 11
e-posta : bugraoner@bandirma.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2019 – 050” numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma duyurusunu Bandırma Belediyesi resmi sitesinde görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın