AAKSARAY BELEDİYESİ 5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması “Aksaray’da Ekoturizm” Teknik Şartnamesi

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi 14 Eylül 2020.

Şartnameyi Aksaray Belediyesinin resmi sitesinden indirmek için tıklayınız.

Yarışmanın Adı: ” Aksaray’da Ekoturizm ”
Yarışmanın Organizasyonu:
“5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenmektedir
ve yürütücülüğü de Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Konu ve Amaç:

Dünya şartları değiştikçe turizm sektöründe de değişimler olmuş ve ekoturizm gün geçtikçe
daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Ekoturizm; mevcut doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri
koruyucu, sürdürülebilir, doğa temelli, yerel halkın refahına katkı sağlayan, turizm sektöründe
zamansal yoğunlaşmaya çözüm getiren yenilikçi turizm şeklidir. Kültür ve Tarih Turizmi, İnanç
Turizmi, Termal Turizm, Dağcılık ve Trekking Turizmi, Yamaç Paraşütü Turizmi, Balon Turizmi,
Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi, Atlı Doğa Yürüyüşü Turizmi, Kuş Gözlemciliği Turizmi ve
Fotoğraf Turizmi ekoturizmin alt dallarından bazılarıdır. Yarışma konumuz Aksaray ilinin sahip
olduğu ekoturizm potansiyeli ve uygulamalarıdır.
Kategori ve Bölümler:
“Aksaray Belediyesi 5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar
bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları ile
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör
veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafını sergilenmiş
ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı O
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen ve
HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
g) Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
h) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
i) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını, Aksaray İl sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder https://www.kisa.link/Nhyu . Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması, Aksaray il sınırları dışında çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi kural ihlali
sayılır.
j) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
l) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.ffsf.orq.tr/indir/yarismalar/TFSF Yarisma Düzenleme Standartlari Yonerqesi-YG
00210-03 06 2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve
kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı
anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz. ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
m) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
n) Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
yüksek çöznürlüklü hallini katılımcıdan isteyebilir.
o) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği
yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar
yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
p) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840
piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m
diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan
sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online
olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen
tarihte ilan edilir.
q) Yarışma sonuçları Aksaray Belediyesi’nin www.aksaray.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ web
sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya
e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:

a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde
tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde
tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz
olarak Aksaray Belediyesi’ne ait olacaktır.
b) Aksaray Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde
veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü
materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve
kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması
durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Aksaray Belediyesi
tarafından kitap olarak basılabilir.
c) Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının
aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler
için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her
ne nam altında olursa olsun Aksaray Belediyesi’nden herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aksaray Belediyesi; ödül ve sergileme alan
eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı
bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve
alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
d) Aksaray Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul
altında, izin vermez.
e) Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser
sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti
etmektedir.
f) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz kullanımlardan dolayı
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
h) Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı
sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu
durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak
Aksaray Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı
fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
i) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan sergileme bedeli kadar
bir bedel ödeyerek satın alabilir.
j) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/lBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel banka hesap/lBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
k) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda
elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında
doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu
sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal
ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış
bildirmesinden kaynaklanan konularda Aksaray Belediyesi hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmez.
l) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Aksaray Belediyesi’nin
www.aksarav.bel.tr web adresi İle TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
https://www.tfsf.org.tr/ ve https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ orq web sitelerinde
ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
m) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
n) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme
Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nun
kararları geçerlidir.
o) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.ffsfonayliyarismalar.orq/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul
etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
fotograf@aksaray.bel.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için
önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra
sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
e) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 cipi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB az olmamalı, 3 MB’yi
de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
1. İsimlendirme:
a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları
gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza
başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@ffsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
d) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Aksaray Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Başlangıç Tarihi :
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 14.09.2020 Saat:17.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 19.09.2020 Saat:11.00
Sonuç Bildirim Tarihi : 25.09.2020
Ödül Töreni Ve Sergi Tarihi : 02.10.2020 Saat:13.00
Aksaray Belediyesi Zinciriye Medresesi
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
1- Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen
2- Erdem ZENGİN Fotoğraf Sanatçısı, AKFOD
3- Hakan ÖZTÜRK Fotoğraf Sanatçısı, KADOF YK Başkanı
4- Mustafa Doğan ŞAHİNER Fotoğraf Sanatçısı NİFAD
5- Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı, KAFSID
6- Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı FSK
7- Tayfun ÇELİK Aksaray Belediyesi Bşk. Yrd.
Seçici kurulu en az beş üye ile toplanın Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta
içinde yinelenir.

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (4 Adet) 500.- TL
Sergileme (En Fazla 40 Adet) 250.- TL
Satın Alma (En Fazla 20 Adet) 250.- TL
Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Aksaray Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler
MüdürlüğüHüseyin ÇOLAK
Telefon: 0 (382) 203 01 12
Cep :0507 654 13 93
E-mail: fotograf@aksaray.bel.tr
Web Sitesi: www.aksaray.bel.tr

Yarışma duyurusunu Aksaray Belediyesi’nin resmi sitesinde görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın