Ayasofya

Her Açıdan Ayasofya Camii” Temalı Bilimsel Makale Yarışması

AMAÇ

İslam ve Türk kültürü açısından Ayasofya Camii’nin öneminin ve niteliğinin anlaşılmasına katkı sağlayan bilimsel makale çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İlim Yayma Vakfı tarafından “Her Açıdan Ayasofya Camii” başlıklı bilimsel makale yarışma çağrısı açılmıştır.

KONU

Makalenin konusu Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında “Ayasofya Camisi”yle doğrudan ilgili bilimsel makalelerle yarışmaya başvurulabilecektir.

ÖDÜL MİKTARI

 1. Makaleye, 5.000 TL
 2. Makaleye, 3.000 TL
 3. Makaleye, 2.000 TL

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır.
 2. Bir müellif en fazla bir makale ile yarışmaya katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir; daha önce telif anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 4. Makalenin Türkçe yazılmış olması gerekir.
 5. Makale Özeti, 200-250 kelime arasında Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 6. Makaleler 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 7. Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi ödüle layık görmeyebilir ve/veya ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.
 8. Makalelerde bilimsel etiğe aykırılık tespit edilmesi halinde, makale yarışma dışı bırakılır. Ayrıca ödül kazanmış bir makalede sonradan etik ihlal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 9. Makalelerin web sitesinde ilan edilen bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu yazım kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Ayrıca yarışmaya katılan makalelerden bilim kurulu tarafından seçilenler kitap olarak basılacak. Ödül alamayan, ancak kitap içinde yer verilecek makale yazarlarına da telif ücreti ödenecektir.

DEĞERLENDİRME

Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacaktır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular aşağıda belirtilen elektronik sistem üzerinden yapılacaktır. Makaleler 30 Ekim 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler 07.12.2020 tarihinde İlim Yayma Vakfı internet sayfasından ilan edilecektir.

YAZIM KURALLARI:

 1. Sayfa Düzeni
 • Sayfa düzeninde A4 boyutunda, kenar boşlukları üstten 3 cm, alttan 2,5 cm, soldan 3 cm ve sağdan 2,5 cm; paragraf ayarları 1.15 satır arası, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde olmalıdır.
 1. Yazı ve Metin
 • Times New Roman yazı tipi ile 12punto veya Arialile 11 punto olarak yazılmalıdır.
 • Başlıklar, (giriş ve sonuç hariç) ondalık sistem (1.1., 2.1. vb.) ile numaralandırılması gerekir.
 • Sayfa numaraları sayfanın alt kısmına ortalanmış olarak eklenmelidir.
 • Makalelerde aşağıdaki unsurların tamamı bulunmalıdır:
  • Makale başlığı
  • Yazar adı ve kurumsal iletişim bilgileri (mail)
  • Türkçe öz (en fazla 200 kelime ve 10 punto)
  • Türkçe anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6; 10 punto)
  • İngilizce başlık
  • İngilizce özet (10 punto)
  • İngilizce anahtar kelimeler (10 punto)
  • Makale gövdesi (başlıklar, metinler, alıntılar, dipnotlar)
  • Bibliyografya
  • Ekler (varsa)
 1. Dipnotlar

Dipnotta sadece metinle ilgili açıklamalara yer verilmeli ve bu açıklamayla ilgili kaynaklar referans gösterilebilir. Hiçbir şekilde metin referansları dipnot olarak gösterilmemesi gerekir. Metin referansları, metin içi yöntem ile (APA) gösterilmesi gerekir.

Dipnotlarla ilgili genel kurallar şu şekildedir:

 • Dipnot numaraları 1, 2, 3… şeklinde gösterilerek ve makale boyunca dipnot numaraları müteselsil olmalıdır.
 • Rakamlar cümle bitimindeki noktadan önce konulmalıdır.
 • Dipnot büyük harfle başlar ve nokta ile biter.
 • Dipnot metinleri iki tarafa dayalı şekilde hizalanmalıdır. Dipnot rakamları asılı metin olarak ayarlanmalıdır.
 • Açıklama dipnotunda birden fazla kaynağa atıf yapılması durumda kaynaklar kronolojik olarak sıralanmalıdır.
 • Dipnotlar Times New Roman yazı tipi ile 10 punto olarak yazılmalıdır.
 1. Referans Gösterme Yöntemi

Metinlerde referans göstermede APA(American Psychological Association) yöntemi kullanılması gerekir. Çalışma alanının özelliği nedeniyle APA yöntemi kullanmada zorluk yaşanması durumunda dipnot yöntemi de kullanılabilir.

APA yöntemine göre referans şu şekilde gösterilebilir:

4.1. Tek Yazarlı

Yazarın soyadı, yayın yılı, yararlanılan sayfa.

Örnek: Altıntaş, 1998, s.18.

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Berna Moran (1994), “Gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

4.2. İki Yazarlı

İki yazarı olan bilimsel çalışmalarda gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86).

4.3. İkiden Fazla Yazarlı

Yazar sayısı ikiden fazla olan bilimsel çalışmalarda ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için vd. şeklinde kısaltma yazılır.

Örnek: Altıntaş vd., 1999, s.23.

4.4. Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Çalışmaları

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Memet Fuat, 2000a); (Memet Fuat, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

4.5. Yazarı Belli OlmayanÇalışmalar

Çalışmanın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken çalışma adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir çalışmaya gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Örnek:İlk Keşif, 1967, s. 57.

4.6. Aynı Soyadını Taşıyan Yazarlar

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara atıf yapılıyorsa, yazarın adı da yazılır.

Örnek: Mustafa Sarıca, 1975, s.34; Süleyman Sarıca, 2006, s.43.

4.7. İki Veya Daha Fazla Çalışmaya Atıf

İki ya da daha fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa, atıf bilgileri “;” ile ayrılır.

Örnek: Kuruca, 2008, s.32; Karaca, 2003, 67.

4.8. İkincil Kaynaklardan Yararlanma

Birincil çalışmadaki bilgi bir başka çalışmadan (ikincil kaynaktan) yararlanılarak kullanılmışsa, öncelikle birincil çalışmanın bilgileri verilir, bunun sonunda bu bilgileri aktaran kaynağın (ikincil kaynağın) bilgilerine yer verilir. Kaynakçada ikincil kaynak gösterilir.

Birincil kaynak bilgisi:Karasu, 2005, s.65.

İkincil kaynak bilgisi:Çiçek, 2018, s.12.

Referans Gösterme:Karasu, 2005, s.65’den aktaran Çiçek, 2018, s.12.

4.9. Çalışmanın Tamamına Atıf

Eğer esere bir bütün olarak atıf yapılıyorsa sayfa numarası gösterilmesine gerek yoktur.

 1. Kaynakçanın Hazırlanması

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” bölümünde gösterilir.Metinde atıf yapılmayan çalışmalara “Kaynakça”da yer verilmez. Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa çalışmanın adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

Metin bölümünde yararlanılan çalışmalar aşağıdaki örneklere göre kaynakçada yazılır.

5.1. Makaleler

Baran, Mustafa (2002). “Enerjide Küresel Aktörler: Çin Üzerinden Bir İnceleme”. Enerji Politikaları, Cilt: 39, Sayı: 11, ss.69-77.

İki yazarlı makalelerde iki yazarın soyadı veadıbilgilerine yer verilirken, üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk yazarın soyadı, adı ve vd. şeklinde gösterilmesi gerekir.

Örnek: Kuruçay, Osman vd. (1987). “Lise Çağındaki Erkeklerin Karakter Analizi”, Psikoloji Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ss. 12-34.

5.2. Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, adı parantez içinde yayın yılı, kitabın adı, Basım sayısı, basım yeri, yayınevi.

Örnek:Dereli, Toker (1995). Örgütsel Davranış3. Basım. İstanbul: Menteş Kitabevi.

5.2.1. Editörlü kitap

Gürbilek, Mustafa (2004). “Doğal Kaynakların Yenilenme Süreci”,Editör: Kuruçay, Doğal Kaynaklar, içinde. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.2. İki veyaDaha Fazla Yazarlı Kitap

Tahir, Rıza ve Kuru, Ahmet. (1999). Karakter Analizi. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.3.Başvuru Kitaplarındaki Bölüm veya Yazı

Akün, Ömer Faruk (1992). “Divan edebiyatı”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, ss. 398-422.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın